Begroting gemeente sluitend zonder bezuinigingen

Uithoorn – Na jaren van bezuiniging en maatregelen om de gemeentelijke begroting op orde te krijgen is dat voor komend jaar zonder deze ingrepen gelukt. Dat vertelde een tevreden wethouder Hans Bouma (Financiën) recentelijk tijdens een ingelaste persbijeenkomst.

“Het meerjarenbeeld voor de komende vier jaar geeft elk jaar een structureel begrotingsoverschot te zien. Alleen in 2018 en 2019 zien we nog dat er incidentele kosten worden opgevoerd. In 2018 is dat 878.000 euro en in 2019 komt dat uit op 450.000 euro. Daardoor is er die jaren nog een tekort op de begroting. Deze (eenmalige) kosten worden echter gedekt uit de budgetegalisatiereserve (dat is het ‘elastische spaarpotje’ van de gemeente. Red.). Op die manier wordt deze begroting en die van het jaar daarop nog ‘sluitend’ gemaakt. Dat potje wordt wel weer aangevuld zodra er een overschot op de begroting is of meevallers. Zo het er nu naar uitziet is vanaf 2020 aanvulling uit de reserves niet meer nodig want dan is er sprake van een structureel overschot. Je kunt gerust stellen dat we het in onze gemeente steeds beter op orde krijgen en hebben. Al met al komen we langzaam uit de financiële malaise en dat werd ook hoog tijd. De bewoners kunnen weer wat (meer) krijgen voor hun belastinggeld.”

Geen verhoging OZB
Volgens de wethouder is dat te danken aan het gevoerde zuinige beleid van de laatste jaren door het college en de gemeenteraad die ermee heeft ingestemd. Ook de inwoners hebben dat gemerkt. Er was maar weinig geld voor allerlei zaken en voor nieuw beleid. Maar dat gaat nu veranderen. Een meevaller voor de gemeente is dat de uitkering van het Gemeentefonds voor komend jaar een stijging laat zien en dat ook geprofiteerd kan worden van de precario-inkomsten tot en met 2021, hoewel deze voorlopig aan de algemene reserve zijn toegevoegd, omdat er van regeringswege nog een discussie over gaande is in hoeverre gemeenten precarioheffingen mogen doorvoeren. Daarnaast zijn er vanuit het bedrijfsleven nogal wat bezwaren. Om die reden zijn ze niet structureel in de begroting opgenomen.

Met de verbeterde financiële situatie wordt ook ingelopen op de schuldpositie van de gemeente. Prettig voor de inwoners is dat de OZB komend jaar niet wordt verhoogd maar op hetzelfde niveau blijft als vorig jaar. De totale woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) voor 2018 komen uit op 788 euro, slechts ruim 6 euro meer dan in 2017. Daar tegenover blijft de hondenbelasting van kracht en wordt de leges van de omgevingsvergunning verhoogd van 0,5 naar 2,5 procent. Verder dient er rekening gehouden te worden met financiële consequenties wat betreft eventuele bijstelling van subsidies voor sportaccommodaties en het nieuwe Dorpsplan Amstelplein. De bijdrage aan de realisatie van de Uithoornlijn ad 1,14 miljoen euro speelt pas in 2021. Daarvoor wordt de komen de jaren geld gereserveerd. Het bedrag mag in 25 jaar worden afgeschreven.

De wethouder is ook blij dat Uithoorn het Sociaal Domein op orde heeft, waarbij mede daardoor extra geld gereserveerd is voor jeugdzorg (1 miljoen) en kinderarmoede (135.000 euro) en geld om (steeds meer) ‘verwarde mensen’ te helpen. Ook voor het thema Veiligheid is meer geld beschikbaar. Woensdag 1 november discussieerde de voltallige raadscommissie over het onderwerp waarna het op de agenda is gezet voor de begrotingsraad op 9 november.