Dementie en depressie kleuren regiobeeld Amstelland

Aalsmeer – Met lagere zorgkosten en veel bewegende inwoners is Amstelland op dit moment een van de gezondere regio’s van Nederland. Punt van zorg vormt het sombere toekomstbeeld: er worden hoge kosten verwacht door dementie, depressie en diabeteszorg. Deze en andere resultaten komen uit het regiobeeld Amstelland dat de regionale (zorg)organisaties deze maand gezamenlijk hebben vastgesteld. Het doel: samen de zorg en welzijn in de regio organiseren, zodat inwoners een gezonde toekomst tegemoet gaan.

Het ministerie van VWS heeft zorgverleners in iedere regio gevraagd een analyse op te stellen. Dit zogenoemde regiobeeld brengt de huidige en toekomstige zorg- en welzijnsbehoefte van de inwoners in kaart. Het regiobeeld Amstelland is opgesteld in samenwerking met de zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten door zorgverzekeraar en zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Bijzonder is dat alle partijen met elkaar blijven samenwerken: zij vertalen het regiobeeld gezamenlijk naar een regionale aanpak op maat, waarbij de stem van de inwoners leidend is.

Demografie
De regio Amstelland heeft een hoge Sociaal Economische Status, vergeleken met het landelijk gemiddelde van 4. Er wonen in dit gebied gemiddeld veel mensen met een (niet-Westerse) migratieachtergrond. Het aantal bijstandsuitkeringen ligt ver onder het landelijk gemiddelde.

In Ouder-Amstel wordt de komende jaren een sterke bevolkingsgroei verwacht, in Aalsmeer juist een krimp. In alle gemeenten groeit het aantal 65-plussers sterk.

Positieve verschillen
Inwoners tussen de 19-65 jaar bewegen meer dan het landelijk gemiddelde. Ongeveer 60% van hen sport wekelijks. Nog een positief verschil: de 65-plussers in de regio hebben gemiddeld minder overgewicht dan in de rest van Nederland. Ook positief: alle inwoners van de regio Amstelland kunnen binnen een straal van 10 kilometer naar een ziekenhuis.

Verder is opvallend dat er in de regio relatief minder medicatie wordt verstrekt dan gemiddeld in Nederland. Ook zijn er minder rokers. In de regio Amstelland doen minder jongeren een beroep op jeugdhulp. De inwoners hebben minder vaak een of meer langdurige aandoeningen. Ook ervaren gemiddeld meer mensen hun gezondheid als goed. Niet verwonderlijk is dan ook dat de regio Amstelland gemiddeld lagere zorgkosten per inwoner heeft dan het Nederlands gemiddelde.

Zorgpunten
Naast de positieve verschillen zijn er in de regio ook zorgpunten. Er zijn gemiddeld meer overmatige drinkers. In Amstelveen valt het drugsgebruik onder jongeren op en in Uithoorn risicovol gamegedrag. Twee op de vijf volwassenen tussen de 19 en 65 jaar heeft een matig tot hoog risico op angst en depressie. In Amsterdam-Amstelland komen luchtwegtumoren en baarmoederhalskanker vaker voor dan in de rest van Nederland.

Zonder ingrijpen zullen de totale zorgkosten in 2040 ruim verdubbeld zijn ten opzichte van 2015 (86 ten opzichte van 174 miljard). Een forse stijging is te zien bij kanker, endocriene (hormonale), voedings- en stofwisselingsziekten.

De kosten voor ouderen stijgen het hardst, met name als gevolg van diabetes, depressies en dementie. Ook hart- en vaatziekten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat komen in de regio veel voor. Opvallend is het groeiend aantal inwoners met dementie: in Ouder-Amstel wordt een stijging verwacht van ruim 300%. Hierop voorsorterend werken de gemeente Amstelveen, Zorg en Zekerheid, Stichting Amstelring, Stichting Brentano en Zonnehuisgroep Amstelland gedurende vier jaar samen aan de Sociale Benadering Dementie in Amstelveen. Via zogenoemde social trials krijgen mensen met dementie (en hun naasten) zorg en ondersteuning op maat, zodat zij langer en prettiger thuis kunnen blijven wonen.

Regiobeeld vertalen
Het regiobeeld Amstelland is opgesteld door zorgverzekeraar en zorgkantoor Zorg en Zekerheid in samenwerking met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn, Ziekenhuis Amstelland, Stichting Amstelring, Stichting Brentano, Zonnehuisgroep Amstelland, GGZ In Geest, GGD Amstelland, Arkin, Huisartsencoöperatie Amstelland, Vrijwilligerscentrale Amstelland, MEE/Mantelzorg & meer, MEE/Uithoorn voor Elkaar, Participe, Activite, Coherente, KIBW-KAM en Ons Tweede Thuis.

Startbijeenkomst
Op 10 september vond een succesvolle startbijeenkomst plaats. De samenwerkingspartners hebben het regiobeeld vastgesteld en bepaald op welke onderwerpen de focus komt te liggen. Dit zijn: geestelijke gezondheidszorg, preventie van leefstijlgerelateerde aandoeningen en ouderenzorg. In de komende periode gaan de samenwerkingspartners deze drie onderwerpen uitwerken naar een aanpak op maat. Zij zijn het er unaniem over eens dat de aanpak moet ontstaan vanuit de cliënten/inwoners: hun behoeften en wensen staan centraal en zij moeten de resultaten van deze samenwerking gaan ervaren.