Bloemrijk grasland langs Stommeerkade

Aalsmeer – Op woensdagmiddag 11 april hebben studenten van het Wellant College in Aalsmeer een deel van de berm langs de Stommeerkade ingezaaid met een mengsel voor bloemrijk grasland. De verwachting is dat er al deze zomer diverse insecten- en bloemensoorten te zien zullen zijn. De studenten gaan de ontwikkelingen van de bloemrijke dijk na het inzaaien op de voet volgen.

Bewonersinitiatief

Het initiatief is afkomstig van een bewoner van de Stommeerkade en wordt in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland uitgevoerd door aannemer Van Rijn. Het perceel, dat is ingezaaid met een speciaal ecologisch zaadmengsel, ligt naast het Spoorlijnpad.

Het zaadmengsel is zo samengesteld dat de planten rijk bloeien en er daardoor veel insecten worden aangetrokken, zoals honingbijen, hommels, wilde bijen en vlinders. Om te zorgen dat de bloei jaarlijks terugkomt zijn er in het mengsel zo’n 18 soorten meerjarige planten verwerkt.

Het maaibeheer van het terrein wordt ook aangepast: de begroeiing wordt niet meer ‘geklepeld’ (vermalen), maar afgesneden en na enige tijd wordt het maaisel afgevoerd. Deze vorm van beheer versterkt het ecologische karakter van het bloemenmengsel en zal nog meer een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Als er meer insecten zijn, zullen ook meer insectenetende vogels in de buurt zijn.

Biodiverse bermen

Grote delen van de dijken bestaan uit ‘zachte, groene bekledingen’. Een zachte bekleding is opgebouwd uit een kleilaag en begroeiing, meestal grasland. Dit zorgt voor een verbetering van de erosiebestendigheid en draagt daarmee bij aan de versterking van een dijk, en dus aan de preventie tegen overstroming. Het inzaaien met een bloemrijk zaadmengsel levert niet alleen een bloemrijke en biodiverse berm op, maar zorgt er ook voor dat de dijkgraslanden veerkrachtiger en sterker worden.

Door bij te dragen aan een betere leefomgeving voor bestuivende insecten (zoals bijen, vlinders en zweefvliegen) laat Rijnland zien dat het naast zijn kerntaken ook serieus omgaat met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot natuur en milieu.

Rijnland is sinds 1993 actief met ecologisch groenbeheer en draagt via diverse initiatieven bij aan bijvriendelijkheid, onder andere door de aanleg van bijvriendelijke oevers.

Langs de Stommeerkade werkt het hoogheemraadschap aan het verbeteren van de dijk. De dijk voldeed hier niet aan de normen, de binnenstabiliteit moest worden verbeterd. De werkzaamheden zijn eind 2017 gestart; de afronding vindt naar verwachting eind april plaats.