Ontwerp Beheerplan Natura 2000 Botshol ter inzage

De Ronde Venen – Het moerasgebied Botshol in de gemeente De Ronde Venen is met zijn bijzondere plant- en diersoorten één van de parels van de natuurgebieden in Utrecht. Het gebied geniet dan ook internationale bescherming onder de Habitatrichtlijn. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben nu het ontwerp beheerplan vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In dit beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van Botshol te beschermen en welke activiteiten er de komende jaren in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie (zienswijze) geven op het ontwerp beheerplan Botshol.
Dat kan van woensdag 20 april 2016 tot en met dinsdag 31 mei 2016. In deze periode kunt u het ontwerpbeheerplan inzien op de volgende locaties: Het Servicecentrum van de provincie Utrecht aan de Archimedeslaan 6 te Utrecht; het gemeentehuis van De Ronde Venen aan de Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt het ontwerpbeheerplan ook raadplegen via internet: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/terinzagelegging/,. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp beheerplan Botshol’, aan:
Provincie Utrecht, Afdeling FLO / team NEL, T.a.v. Mw. M.H. Keizer
Postbus 80300 3508 TH Utrecht.
Ook kunt u via de website van provincie Utrecht digitaal een zienswijze indienen. Het formulier vindt u onder https://www.provincie-utrecht.nl/loket/digitale-formulieren. Voor meer over dit onderwerp zie Nieuwe Meerbode van 20 april a.s.