Allereerste digitale commissie-vergadering soepel verlopen

Aalsmeer – Om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen vond de commissievergadering Ruimte en Economie afgelopen dinsdag 6 oktober voor het eerst in de geschiedenis van Aalsmeer digitaal plaats. Via Microsoft Teams konden de deelnemers aan de vergadering deelnemen en zo het gesprek met elkaar voeren. Het was in het begin even wennen voor de deelnemers, maar daarna verliep de vergadering soepel en konden de onderwerpen goed besproken worden. 

Machinepark

Allereerst werd de inrichting van het Machinepark besproken. In de afgelopen periode is er met verschillende partijen en bewoners overleg gevoerd over de inrichting. Dat heeft geresulteerd in een plan die er in hoofdzaak op neer komt dat het Machinepark een bufferzone krijgt met een kleurrijke beplanting, worden er recreatieve voorzieningen toegevoegd en wordt de indeling en inrichting van de terreinen rond de Bloemhof gewijzigd. 

Aan het begin van het agendapunt deelde wethouder Van Rijn mede dat de Stichting Leefomgeving Schiphol een bijdrage beschikbaar heeft gesteld voor de inrichting van het Machinepark. 

De fracties gaven aan positief te staan tegenover de plannen. Ten aanzien van sommige onderdelen had een aantal fracties wat bedenkingen en vragen. Naar aanleiding van een inspraakreactie kwam de vraag naar voren of de activiteiten die georganiseerd zullen worden in het Machinepark geen nadelige gevolgen hebben voor de activiteiten van The Beach. 

De wethouder gaf aan nog wat puntjes uit te zoeken en deze voor de raadsvergadering aan de raad te zenden. Zodoende wordt het voorstel verder besproken in de raadsvergadering van 29 oktober 2020.

Nota Grondbeleid 2020

In de Nota Grondbeleid 2020 konden de fracties zich over het algemeen wel vinden aangezien de Nota vooral een update was naar aanleiding van wettelijke regelgeving. Evenwel werden sommige vragen niet naar tevredenheid van alle fracties beantwoord en wordt het voorstel verder besproken in de raadsvergadering van 29 oktober 2020.

Weten wat de fracties over de onderwerpen gezegd hebben? Bekijk dan de commissievergadering via de link: commissie vergadering terugkijken.