2e Supermarkt niet in Graaf Willemlaan

Aalsmeer/Kudelstaart – Afgelopen februari is de gemeenteraad door het college geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek voor de vestiging van een tweede supermarkt in Kudelstaart. Er is gekeken naar de haalbaarheid van een supermarkt op twee locaties: de (voormalige) locatie van de bibliotheek in de Graaf Willemlaan en de locatie van basisschool De Graankorrel in de Schweitzerstraat, respectievelijk nabij en naast het huidige winkelcentrum.

In het haalbaarheidsonderzoek wordt zowel een ruimtelijke- als een financiële verkenning gemaakt. Nu is gebleken dat de locatie aan de Graaf Willemlaan 3 niet geschikt is voor een tweede supermarkt. Uit het onderzoek blijkt dat de inpassing niet mogelijk is zonder een combinatie van maaiveld- en gebouwd parkeren. Daarmee blijft er geen ruimte meer over voor groen en het al daar gevestigde jongerencentrum.

Nieuwe locatie zoeken

Daarom onderzoekt het college van burgemeester en wethouders nu uitsluitend nog de haalbaarheid van een tweede supermarkt op de Graankorrellocatie. Een tweede supermarkt op de Graankorrellocatie is alleen mogelijk bij verhuizing van de basisschool – eventueel in combinatie met andere onderwijsvoorzieningen – naar een locatie elders binnen Kudelstaart. Daarbij wordt gekeken naar een nieuwe locatie, waarbij betere spreiding van onderwijsvoorzieningen over Kudelstaart het uitgangspunt is. Medio 2019 hopen de bestuurders meer informatie te kunnen geven over de voortgang van deze ontwikkelingen.

Gezondheidscentrum

De locatie in de Graaf Willemlaan krijgt waarschijnlijk wel een nieuwe bestemming. Er loopt een onderzoek naar de realisatie van een gezondheidscentrum. Bij het college van burgemeester en wethouders is voor de komst van een all round medisch centrum een aanvraag ingediend.