B&W: Woningen Zuid geen beschermd dorpsgezicht

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen inzake het bewonersinitiatief dat op 27 oktober vorig jaar aan de gemeenteraad is aangeboden. Het betreft het verzoek tot aanwijzen van het gebied Aalsmeer Zuid (gebied tussen de Spoorlaan, Geraniumstraat en Freesialaan) als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.Onder het burgerinitiatief om de wijk in Zuid aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht ten behoeve van behoud van het historische, dorpse karakter hadden 89 bewoners hun handtekening gezet.

Het bewonersinitiatief is in handen gesteld van het college op basis van de toen vigerende Erfgoedverordening gemeente Aalsmeer (2010) waarin burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is tot aanwijzing van gemeentelijk beschermde dorpsgezichten.

Overlapping

Het college heeft in haar vergadering van 28 maart besloten het verzoek af te wijzen en niet over te gaan tot aanwijzing van het gebied als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Het aanwijzen van gebieden tot gemeentelijk dorpsgezicht heeft tot doel de lokale cultuur-historische waarden te beschermenen te handhaven, die tezamen een goed beeld geven van de (ontstaans)geschiedenis, de ontwikkeling en de ruimtelijke identiteit van Aalsmeer.

Er is nu een gemeentebrede inventarisatie gemaakt, waarin acht gemeentelijke beschermde dorpsgezichten zijn aangewezen en die volgens het college samen een goed beeld geven van de ontstaansgeschiedenis van Aalsmeer en de verschillende bouwperioden. Het aanwijzen van het gebied Aalsmeer Zuid zou een overlapping betekenen met reeds beschermde gebieden.

Bovendien, zo stelt het college verder, is de kwaliteit van het gebied niet dusdanig dat de overlapping een meerwaarde heeft. Het college heeft in deze een second opinion gevraagd aan de adviseur cultureel erfgoed en de onafhankelijke erfgoedcommissie. Beiden adviseren het gebied niet aan te wijzen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht vanwege onvoldoende architectonische waarde. De wijk heeft al verschillende renovaties ondergaan (dakkapellen, isolatie en kunststof kozijnen) die het oorspronkelijke beeld aantasten.

Landarbeiderwoningen

Al gemeentelijke beschermde dorpsgezichten in de nabijheid zijn de landarbeidershuizen in de Wilgenlaan (bouwperiode jaren dertig), landarbeiderswoningen in de Berkenlaan, Kastanjelaan en Jac. P. Thijsselaan (jaren dertig) en woningcomplex Het Seringenpark (jaren vijftig). Ook beschermd dorpsgezicht zijn de woningen in de Cyclamenstraat, nummers 1a tot en met 28 (bouwperiode jaren dertig).

Het besluit van het college staat overigens lijnrecht tegenover het advies van Mooi Noord-Holland, de onafhankelijke adviesorganisatie voor omgevingskwaliteit. De organisatie heeft in opdracht van de gemeente een waardestelling opgesteld, waarin de conclusie is getrokken dat het gebied voldoende (cultuurhistorische) waarde heeft om als zodanig te worden aangewezen.

Juridisch proces

De bestuurders hebben besloten om dit advies niet over te nemen. Zwaarwegende argumenten worden genoemd, maar deze is echt een dolk naar de bewoners: “Bekend is dat de eigenaar van het overgrote deel van de woningen, woning-stichting Eigen Haard, plannen heeft voor sloop/nieuwbouw aan de Freesialaan, Violenweg en Spoorlaan (gepresenteerd in de Gebiedsvisie Stommeer (2015), opgesteld door Eigen Haard). De kans op bezwaar is aannemelijk. Aanwijzing zal daardoor een lang juridisch proces kunnen worden.” De mogelijke sloop is juist één van de belangrijkste reden dat de bewoners hun krachten gebundeld hebben en dit burgerinitiatief ingediend hebben! Hier gaat vast nog wel discussie over gevoerd worden in de gemeenteraad…