Wijkoverleg Hornmeer en duurzaamheid

Aalsmeer – Tijdens het goed bezochte Wijkoverleg in de Hornmeer op 28 januari was er volop aandacht voor duurzaamheid. Wethouder Wilma Alink was ter kennismaking op bezoek en heeft duurzaamheid in haar portefeuille. Zij informeerde de aanwezigen over de uitdagingen van dit college om de energietransitie vorm te geven. De ambitie is om dit voor 2040 te realiseren. Het werd duidelijk dat de plannen hiervoor nog uitgewerkt moeten worden.

Afvalbeleid, klimaat en groen

Naast duurzaamheid noemde zij ook het afvalbeleid. Afval wordt meer en meer gezien als een grondstof en is waardevol voor hergebruik. Het scheiden zal toenemen en bepaald moet worden of het restafval na scheiding van de waardevolle bestanddelen wordt opgehaald of moet worden weggebracht. Ook zijn de laadpalen voor elektrische auto’s aan de orde geweest met het verzoek bij plaatsing de bewoners hierover tijdig te informeren. Klimaatbestendigheid van de wijk krijgt van de Gemeente ook de vereiste aandacht. Aanpassing van de riolering en waterberging zijn aandachtspunten.
Daarom is er ook aandacht voor het ‘groen’ in de wijk. Bomen zijn belangrijk voor de waterregulering.

Duurzaamheidsfonds

Hierna was het woord aan Carina Dijkhuis die het Duurzaamheidsfonds kwam toelichten. Hiervoor is door de Gemeente een bedrag van vierhonderd duizend euro beschikbaar gesteld dat bedoeld is om adviezen voor energiebesparende maatregelen te bekostigen. Ook is het mogelijk om goedkoop geld te lenen voor de uitvoering. Deze bijdrage door de gemeente moeten de werkzaamheden stimuleren om de eerdergenoemde ambitie van de Gemeente Aalsmeer te realiseren. Een voorwaarde is wel dat de initiatieven gezamenlijk worden opgezet. Bijvoorbeeld door bewonersgroepen, verenigingen, VvE’s, etc. Stuur voor meer informatie een mail naar c.dijkhuis@amstelveen.nl of kijk op www.aalsmeer.nl/duurzaamheidsfonds.

Alles is taal’

De wijkverbinder Helma Keesom vroeg aandacht voor bijeenkomst ‘Alles is Taal’ op 15 maart in De Oude Veiling. Taal is de sleutel voor alle communicatie en ook in Aalsmeer zijn er nog veel te veel personen met een taalachterstand. Hulp is cruciaal en vrijwilligers worden gezocht om hulp te bieden. Voor hen die geïnteresseerd zijn is er, naast de voorlichting op 15 maart, ook informatie te vinden bij het Taalpunt Aalsmeer in de bibliotheek.

Bij de rondvraag kwamen de parkeer-problematiek van het Waterfront en de stand van de bouwplannen in de Roerdomplaan aan de orde. Hierover was geen nieuwe informatie door de Gemeente beschikbaar gesteld. Tijdens de volgende vergadering op 23 april zullen deze punten worden geagendeerd.

Foto: Het terrein in de Roerdomplaan bij het vorig jaar gesloopte buurthuis (voormalige school).