Regels voor behoud huurhuizen voor inwoners

Aalsmeer – In de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur is gesproken over de Huisvestingsverordening. De gemeente hoopt hiermee de vinger aan de pols te houden wat betreft de verdeling van sociale huurwoningen die in het bezit zijn van de woningbouwvereniging. Begin dit jaar is de verordening voor verdeling van huurwoningen in de Stadsregio Amsterdam ingetrokken en deze vervalt nu per 1 januari 2016. De vraag is of en hoe er in de toekomst inhoudelijk gaat worden samengewerkt op het gebied van woonruimteverdeling. Het onderwerp maakt deel uit van de brede discussie die op dit moment regionaal gevoerd wordt over de toekomst van de samenwerking. In het eerste kwartaal van 2016 moet deze discussie inhoudelijk worden afgerond. Om vanaf 1 januari 2016 toch regels te hebben met betrekking tot de verdeling van goedkope woonruimte stelde het college in de vergadering van 17 november voor om de regionale huisvestingsverordening lokaal vast te stellen. De portefeuillehouders Wonen van de overige gemeenten binnen de Stadsregio Amsterdam hebben of gaan hetzelfde voorstel aan hun colleges en raden voorleggen. Hiermee wordt ruimte gecreëerd om de verdeling van goedkope woonruimte onderdeel te laten zijn van de brede discussie over de toekomst van de regionale samenwerking zonder dat er een periode is waar geen regels (meer) zijn.

De huisvestingswet heeft de vrijheid van vestiging als uitgangspunt. Alleen als er sprake is van schaarste aan goedkope woonruimte en deze schaarste er ook nog eens voor zorgt dat bepaalde groepen van de bevolking in de verdrukking komen, mag er gestuurd worden op de verdeling van goedkope woningen. In Aalsmeer is goedkope woonruimte schaars en dus zou de gemeente gebruik mogen maken van de mogelijkheden om het aantal goedkope huurhuizen voor de eigen inwoners te houden. In de notitie ‘Eindverslag Onderbouwing schaarste’ geeft de gemeente aan hier slechts gebruik van te zullen maken indien het echt noodzakelijk is en er onevenwichtige en onrechtvaardige effecten ontstaan. Volgens de huisvestingswet mag iedere gemeente maximaal 25 procent van de beschikbare huurwoningen aan de eigen inwoners toewijzen. De VVD gaf aan te willen dat de gemeente ‘steviger’ gaat inzetten op de verdeling aan inwoners. Er zou meer grip gekregen moeten worden in deze. HAC ging in deze nog een stapje verder. De fractie wil alle goedkope huurwoningen alleen aan inwoners toewijzen. Dit omdat er in Aalsmeer een tekort is aan goedkope woningen. Wethouder Tom Verlaan gaf als antwoord te zullen gaan inzetten voor de maximale haalbaarheid tijdens het tweede regionale overleg dat in december gaat plaatsvinden. “Door het stellen van regels voor de woonruimteverdeling kan naar verwachting een groter aantal Aalsmeerders een woning vinden binnen de gemeente”, aldus geschreven in het voorstel over de huisvestingsverordening. En de wethouder gaat in overleg met woningbouwvereniging Eigen Haard. Nu geldt namelijk dat studenten uitgesloten worden om kans te maken op een jongerenwoningen en dit zou natuurlijk wel ‘gewoon’ mogelijk moeten zijn. De Huisvestingsverordening wordt officieel aangenomen in de raadsvergadering van 3 december. Er gaat niet meer over gesproken worden, het wordt een hamerstuk.

Machineweg: Nog 2 bewoners 

In Aalsmeer staan totaal 4.260 sociale huurwoningen, waarvan 2.988 huizen in het bezit zijn van woningbouwvereniging Eigen Haard. Ook de te vernieuwen woningen aan de Machineweg vallen onder verhuur van Eigen Haard. Deze woningen worden in verband met de geplande sloop, niet eerder dan halverwege volgend jaar, bewoond door leden van de anti-kraak groep. Niet allemaal overigens, er zijn nog twee huizen die bewoond worden door de oorspronkelijke bewoners!