Veel insprekers voor plan Fort Kudelstaart

Aalsmeer – Op dinsdag 17 november heeft de vergadering van de commissie Ruimte en Economie vanwege corona digitaal plaats gevonden. Als eerste kwam het bestemmingsplan Fort Kudelstaart aan de orde. In 2014 is Fort Kudelstaart aangekocht door de gemeente met als doel het forteiland open te stellen voor publiek. Om de exploitatie niet met gemeentegeld te financieren, is een ondernemer gezocht. Na een openbare aanbesteding is de huidige beheerder van fort Kudelstaart met een plan gekomen om een zeilfort te realiseren. Hiertoe dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Voor dit agendapunt was veel belangstelling gezien de 10 insprekers die hun reactie op het plan gaven. De meeste fracties gaven aan zich op hoofdlijnen te kunnen vinden in de plan voor het fort en daarmee ook in de aanpassing van het bestemmingsplan. Een aantal vragen wordt nog door de portefeuillehouder beantwoord. Het advies van de commissie is om het aan de raad voor te leggen voor besluitvorming in de vergadering van de gemeenteraad op 3 december aanstaande.

Structuurvisie Tussen de Linten
Met het opstellen van een structuurvisie Tussen de Linten beoogt de gemeente duidelijkheid te geven over wat er in de toekomst met het gebied tussen de Aalsmeerderweg, Hogedijk, burgemeester Brouwerweg en Schinkeldijkje mag gebeuren. De commissieleden gaven aan blij te zijn dat de structuurvisie nu voorligt. Evenwel hadden ze een aantal vragen over de invulling en de uitwerking van de visie. Ondanks deze vragen gaf de commissie het advies om de visie in de raad van 3 december voor besluitvorming voor te leggen.

Structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg
Vervolgens werd een structuurvisie besproken over een aanpalend gebied, de Bovenlanden Oosteinderweg. De bespreking van deze visie had hetzelfde doel als de structuurvisie van het vorige agendapunt, namelijk een richting geven voor de toekomst om het gebied te transformeren. Ook over deze structuurvisie waren de nodige opmerkingen en vragen. Duidelijk werd dat een aantal commissieleden dit onderwerp nog nader in hun fracties wilden bespreken. De commissie gaf een positief advies om de structuurvisie voor besluitvorming voor te leggen in de raadsvergadering van 3 december.

Ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten de kaders’
Vanwege het late tijdstip kon de ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten de kaders’ niet meer behandeld worden en is dit agendapunt verschoven naar de extra vergadering van de commissie Maatschappij & Bestuur op dinsdag 24 november. Meer weten over wat de fracties over de onderwerpen gezegd hebben? Kijk dan op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl en klik op de link commissie Ruimte en Economie.