Plannen voor aanleg vrijliggend fietspad op Bilderdammerweg

Aalsmeer – Uit de verkeerskundige onderzoeken ‘Ontwikkeling Westeinderhage te Kudelstaart’ uit 2017 en ‘Verkeersonderzoek Kudelstaart’ uit 2018 is gebleken dat verkeersmaatregelen nodig zijn ten gevolge van diverse woningbouwontwikkelingen in Kudelstaart. Een van de verkeersmaatregelen is de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Bilderdammerweg-noord. Hiermee wordt het bestaande fietspad langs de Bilderdammerweg-zuid doorgetrokken richting de centrumvoorzieningen in Kudelstaart. 

De reden hiervoor is dat de verkeersintensiteit in combinatie met fietsers op de rijbaan aanzienlijk is en voor onveilige verkeerssituaties (kan) zorgen. Vanwege de verkeersveiligheid is besloten dat het wenselijk is om het fietspad helemaal door te trekken tot aan de kruising Robend en het aan te sluiten op het vrijliggende fietspad richting het Ad Verschuerenplein en de Mijnsherenweg. 

Om het fietspad te kunnen realiseren, dienen gronden van meerdere grondeigenaren verworven moeten worden. De gemeente heeft vorig jaar een rentmeester ingeschakeld om enerzijds de benodigde gronden te taxeren en anderzijds om gesprekken te voeren met de betreffende eigenaren voor aankopen van hun grond. Hierbij is uitgegaan van een fietspad van 2,40 meter breed, net als het bestaande fietspad langs de Bilderdammerweg-zuid. 

Recent is door de gemeenteraad de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen vastgesteld. Hiermee is besloten dat toekomstige ontwikkelingen in Kudelstaart moeten bijdragen (meebetalen) aan onder andere de investering van het vrijliggende fietspad, zo ook dus de ontwikkelaar van woongebied Westeinderhage. 

En aangezien het ontbrekende gedeelte van het fietspad onderdeel uitmaakt van een regionale hoofdfietsroute, hoopt de gemeente dat er vanuit de Vervoerregio een subsidiebijdrage beschikbaar wordt gesteld. De resterende kosten van het vrijliggende fietspad, de geraamde verwervingskosten en de begrote aanlegkosten zullen voor rekening van de gemeente komen. Burgemeester en wethouders komen in deze binnenkort met een kredietvoorstel naar de fracties.