Onderzoek naar verkeersveiligheid

Aalsmeer – Gelet op de uitvoering van diverse grote infrastructurele projecten wenst het college vooruitlopend hierop onderzoek te doen naar korte termijn maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van en in Aalsmeer. De Burgemeester Kasteleinweg wordt gereconstrueerd en er zijn diverse bouwplannen in voorbereiding die extra verkeer aantrekken. Het college wil werk maken van de verkeersveiligheid op een aantal locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Dit mede naar aanleiding van signalen van inwoners en bedrijven hierover.

Wethouder Verkeer Robbert-Jan van Duijn: “We nemen dit heel serieus. Daarom werken we voor de korte termijn in overleg met diverse participanten een maatregelen-pakket uit. Dit zal gebeuren in de vorm van een uitvoeringsprogramma verkeer voor Aalsmeer en Kudelstaart voor de periode 2017-2019. De nadruk ligt op korte termijn maatregelen, die we in samenspraak met inwoners en bedrijven, gaan nemen.”

Middels het uitvoeringsprogramma worden inwoners en ondernemers geïnformeerd over de grote verkeerskundige projecten die de komende jaren staan te gebeuren en de gevolgen hiervan voor het verkeer. In overleg met participanten worden plannen opgesteld om een aantal knelpunten op korte termijn aan te pakken en daarmee een aantal zorgen op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid weg te nemen De probleemanalyse en het maatregelen-pakket worden na overleg met wijkoverleggen, ondernemersplatforms en raadsfracties uitgewerkt. Per dorpskern worden maximaal 5 maatregelen uitgewerkt.

Concreet zal het Uitvoeringsprogramma bestaan uit de volgende vier producten: een kaart met de actuele wegcategorisering en een globale doorkijk naar de toekomstige verkeersstructuur na realisatie van de grote projecten; een verkeersagenda met maatregelen op de middellange tot lange termijn; een probleemanalyse van korte termijn knelpunten en een uitvoeringsprogramma met korte termijn maatregelen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van het college om op dit moment het Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan (AVVP) te actualiseren. De komende jaren staan ingrijpende wijzigingen zoals de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg, de aanleg van de Nieuwe Aalsmeerderlaan en de capaciteitsuitbreiding van de N231 op de planning. Het college kiest er daarom voor om het AVVP pas te actualiseren nadat deze projecten zijn afgerond en de nieuwe situatie goed is gemonitord en onderzocht.

Het Uitvoeringsprogramma moet gereed zijn in de zomer van 2017 en zal volgens planning in september 2017 aan de raad worden aangeboden.