Drechtdoorsteek is haalbaar, maar kost veel!

Aalsmeer – In december 2018 is de marktverkenning afgerond van het project Drechtdoorsteek en zijn de koppelkansen in beeld gebracht. De resultaten zijn onlangs gedeeld in een breed bestuurlijk overleg met de betrokken provincies, waterschappen, kerngemeenten en de betrokken gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop, Uithoorn en Kaag en Braassem. Geconcludeerd kan worden dat een Drechtdoorsteek met gebiedsontwikkeling in de Zuiderlegmeerpolder en aan de zuidwestelijke oever van de Westeinderplassen haalbaar is en dat hiervoor interesse is vanuit de markt.

Een vaarverbinding tussen de rivier de Drecht en de Westeinderplassen is een ontbrekende schakel voor de waterrecreatie in het Hollandse Plassengebied. Met de Drecht-doorsteek wordt het aantal vaarroutes uitgebreid en bestaande routes worden korter en er zijn meer alternatieven. Daarnaast heeft het gebied potentie om een koppeling te maken tussen activiteiten op het land en op het water. Het is een kans om water en land beter met elkaar te verbinden en om de inwoners van het gebied nieuwe recreatiemogelijkheden te bieden.

Breed regionaal belang

Ook maakt de Drechtdoorsteek het landschap tussen de grote steden bereikbaarder en toegankelijker. Voor toeristen wordt het een authentieke plek om de geschiedenis van inpoldering, forten en land- en tuinbouw te ervaren. De nieuwe vaarverbinding leent zich voor natuurvriendelijke oevers en ecologische verbindingen, wat zorgt voor een stimulans van de biodiversiteit en natuurontwikkeling.

De Drechtdoorsteek dient een breed regionaal belang. Het gaat om een gebiedsontwikkeling op de grens van twee provincies, twee waterschappen en drie gemeenten. In het Hollandse Plassen Beraad is de doorsteek aangemerkt als iconisch project. Ook in het Groene Hart overleg staat de Drechtdoorsteek positief op de agenda.

Meerwaarde voor vaarnetwerk

Gekozen is voor doorsteek van de Drecht naar de Westeinderplassen langs de bestaande landschappelijke dijk tussen de Vriesekoop polder in Kaag en Braassem en de Zuiderlegmeer polder in Aalsmeer en Uithoorn. Er is ruimte voor ontwikkeling aan de ‘koppen’ en aan de oostzijde van de doorsteek in de Zuiderlegmeerpolder in combinatie met recreatie ontplooiingen aan de zuidwestelijke oever van de Westeinder. Deze variant levert een grote meerwaarde voor het vaarnetwerk. De bereikbaarheid tussen de Plassen wordt verbeterd, er zijn meer routes en het rondje Amsterdam wordt met circa 1,5 tot 2 uur ingekort. Verder worden de brug in Bilderdam en het meest kwetsbare stuk van de Drecht ontlast en blijft de openheid van de Vriesekoopse polder behouden.

Investeringsbereidheid

De doorsteek in deze variant heeft een lengte van 2.850 meter met drie (vaste) bruggen en is begroot op 18,5 miljoen euro en 25 miljoen euro inclusief recreatief programma (ontwikkeling tot een nieuwe toeristische bestemming voor zowel passanten als inwoners uit de regio) aan de zuidwestelijk oevers van de Westeinderplassen. Een behoorlijk bedrag is dus nodig en daarom gaat nu de investeringsbereidheid van de verschillende overheid instanties (provincies, rijk en Europese Unie) gepeild worden. Wanneer er zicht is op een gerede kans op financiering van de Drechtdoorsteek gaan er vervolgstappen gezet worden.