College houdt vast aan eenrichting Irenebrug

Uithoorn – Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn blijft erbij dat eenrichtingsverkeer over de Prinses Irenebrug het ultieme middel is om het centrum van Uithoorn te ontlasten van doorgaand verkeer. Dat moet zoveel mogelijk over de N201 worden afgewikkeld en via andere toegangswegen Uithoorn binnenrijden, al naar gelang de locatie waar men moet zijn.
Het plan om een eenrichtingsverkeer in te stellen op de Prinses Irenebrug is onderdeel van de eind mee dit jaar gekozen variant door het college om het dorpshart opnieuw in te richten. Op dit concept-plan en de overige varianten kwamen 108 reacties binnen, 125 mensen bezochten de inloopbijeenkomst op 1 juni.

Reacties
Op 26 september besprak het college de reacties en het voorstel aan de gemeenteraad. Het college is blij dat de keuze voor de voorkeursvariant in het overgrote deel van de reacties wordt onderschreven. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor deze variant verder uit te werken, rekening houdend met de reacties die zijn binnengekomen. Een groot deel van de reacties heeft betrekking op de instelling van eenrichtingsverkeer op de Prinses Irenebrug.

De indieners zijn daar over het algemeen geen voorstander van. Om die reden heeft het college het totale plan nog eens tegen het licht gehouden. Niettemin houdt het college vast aan dit voornemen en stelt voor aan de gemeenteraad de voorkeursvariant van het dorpshart vast te stellen en daarbij tevens uit te gaan van een eenrichtingsverkeer. In oktober vergadert de gemeenteraad hierover in de raadscommissie Wonen en werken en begin november in de raadsvergadering.
Het plan van het instellen van een eenrichtingsverkeer staat los van het in 2016 ingestelde Verkeersbesluit voor het stukje Koningin Máximalaan tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk waartegen het afgelopen jaar talrijke bezwaarschriften zijn ingediend.

Meer over dit onderwerp leest u aanstaande woensdag in de Nieuwe Meerbode.