Invoering AutoMaatje in Aalsmeer

Aalsmeer – De commissie Maatschappij en Bestuur besprak donderdag 9 januari twee agendapunten. Als eerste kwam de Nota ‘De kracht van Aalsmeer’, Strategie Sociaal Domein 2019 -2023 aan de orde. De commissie reageerde positief op de aanvulling van de nota waarin de kaders en keuzemogelijkheden voor de raad zijn verduidelijkt. Een aantal raadsfracties sprak haar zorgen uit over de toenemende vergrijzing en de zorgbehoefte van deze doelgroep in combinatie met hun mogelijkheden op de woningmarkt. Wethouder Van Rijn zegde toe daar onderzoek naar te laten doen.

Wethouder Alink-Scheltema kon de commissie geruststellen met de mededeling dat het initiatief van AutoMaatje door Participe in navolging van de gemeente Uithoorn nu ook in de gemeente Aalsmeer wordt ingevoerd. Hiermee kunnen inwoners met hun eigen auto mensen vervoeren die minder mobiel zijn of zelf niet meer vervoer kunnen organiseren. De nota ‘De kracht van Aalsmeer’ staat als bespreekpunt geagendeerd in de raadsvergadering van 23 januari.

Verkoop aandelen Eneco

De commissie kan zich vinden in de argumenten van het college om de aandelen van Eneco te verkopen. De opbrengst van de verkoop van deze aandelen bedraagt 27,9 miljoen euro. Bij de behandeling van de Kadernota in juni komt de besteding van dit bedrag aan de orde. Het voorstel is als hamerstuk geagendeerd in de raadsvergadering van 23 januari. Weten wat de fracties over de onderwerpen gezegd hebben? Luister dan de vergadering terug via www.aalsmeer.nl.