Absoluut Aalsmeer verlaat college- en raadsprogramma

Aalsmeer – Het botert al een tijdje niet tussen de fractie van Absoluut Aalsmeer en de andere raadsfracties, dit heeft ertoe geleid dat de fractie van Absoluut Aalsmeer heeft besloten om per 1 januari 2021 het, mede door de fractie ondertekende collegeprogramma en het raadsprogramma, te verlaten. 

Fractievoorzitter Dick Kuin: “Het structureel negeren van de uitgangspunten van het collegeprogramma en het raadsprogramma, het niet informeren van onze fractie over lopende zaken of het categorisch vermijden van contact door de andere raadsfracties, op een enkele uitzondering na, de wijze van handelen van sommige raadsleden en de soms neerbuigende toon van enkele collega raadsleden richting Absoluut Aalsmeer, heeft ons doen besluiten om het collegeprogramma niet nog langer te onderschrijven. Ook het raadsprogramma zal niet meer de leidraad zijn van het handelen van de fractie.” 

Nieuwe vorm van samenwerken

Juist de voormannen van Absoluut Aalsmeer, Peter Smolders en Dick Kuin, hebben tijdens de onderhandelingen over de vorming van een nieuw college gepleit voor een vorm van samenwerking die noch een coalitie, noch een oppositie vorm bevatten. Het aangaan van dit experiment door de gehele raad is er één die niet veel in het land wordt onderschreven, maar waarvoor de gemeente Aalsmeer wel een goede voedingsbodem leek te hebben. 

Betrouwbaarheid

Dick Kuin vervolgt: “De afgelopen maanden deed de handelswijze van sommige fracties in verschillende dossiers de fractieleden van Absoluut Aalsmeer regelmatig de wenkbrauwen fronsen. Het ene moment verklaarden fracties dat de in het verleden gemaakte afspraken spijkerhard zijn en op andere momenten dat de in het verleden gemaakte afspraken aan de kant geschoven konden worden.” Absoluut Aalsmeer is van mening dat dit geen goed doet aan de betrouwbaarheid die een gemeentebestuur zou moeten uitstralen. Of zoals een raadslid kortgeleden in een raadvergadering opmerkte: ‘Voortschrijdend inzicht mag er nooit toe leiden dat we een onbetrouwbare overheid worden of als zodanig gezien worden’.

Eigen koers

“Tijdens een openbare vergadering werd aangegeven dat Absoluut Aalsmeer ‘onbetrouwbaar’ zou zijn. Later is dit genuanceerd en werd onbetrouwbaar vervangen door onberekenbaar. Dit zijn heftige en krachtige termen waaruit geen respect naar elkaar blijkt en die een samenwerking vanuit een menselijke maat in de weg staat”, aldus Kuin. 

“Het klopt dat Absoluut Aalsmeer niet met alle winden meewaait en een eigen koers houdt. Wel altijd binnen de gemaakte afspraken met de raad. Wanneer dat wordt gekwalificeerd als onbetrouwbaar, dan zegt dat iets over de intentie van de andere fracties en raakt dat ons diep. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij ons meer en meer af gingen vragen of we met elkaar nog wel voldoen aan de uitgangspunten waarop de inwoners van Aalsmeer recht hebben. Naar onze mening houdt dat in dat de raadsleden, gekozen door de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart, zich inzetten voor diezelfde inwoners en partijbelangen soms aan de kant kunnen zetten. Daarom heeft de fractie van Absoluut Aalsmeer, na lang wikken en wegen, unaniem besloten om per 1 januari 2021 het, mede door deze fractie  ondertekende collegeprogramma, te verlaten en vanaf het nieuwe jaar in de oppositie rol zich in te zetten voor de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart.”

Menselijke maat

Kuin besluit: “Uiteraard zal het collegeprogramma, daar waar het uitgangspunten en programma van Absoluut Aalsmeer dit niet in de weg zit, door ons worden gerespecteerd. Tegelijk zal dat af en toe botsen. Daar zijn we inmiddels gewend mee om te gaan dus we zijn er klaar voor. Vast staat dat we het eerste en belangrijkste punt van ons programma trouw blijven: de menselijke maat, in alle beslissingen die de raad moet nemen.” 

Foto: Fractievoorzitter Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer.