VVD: Burgemeester legt oppositie het zwijgen op

Aalsmeer – Op de aangekondigde openbare fractievergadering op dinsdag 3 februari over de Middenweg zal de VVD fractie niet aanwezig zijn nu burgemeester Vonk de oppositiefracties onder druk heeft gezet. PACT en HAC kiezen ervoor om wel aanwezig te zijn op de openbare fractievergadering. Na aankondiging van de openbare fractievergadering inzake de kwestie van de ontsluiting van Aalsmeer-Oost via de Middenweg heeft het college bij monde van de burgemeester aangegeven tijdens een besloten bijeenkomst op 29 januari dat geheimhouding op het dossier ligt vanaf dat ogenblik waarbij tevens herhaaldelijk geschermd is met het doen van aangifte van een misdrijf bij het schenden van deze geheimhouding. Bovendien wenst het college niet volwaardig deel te nemen aan deze openbare bijeenkomst. In een raadsbrief aan alle raadsleden welke vrijdag 30 januari jl. verscheen, maar specifiek gericht tegen de, naar openheid zoekende oppositieleden, waarschuwde burgemeester Jobke Vonk voor de voorgenomen vergadering. Als er maar iets van de vertrouwelijke informatie naar buiten zou komen meldde zij tijdens het besloten overleg, zou zij persoonlijk aangifte bij de politie gaan doen van “schenden van de geheimhouding”.

Onacceptabel vindt fractievoorzitter Van Rijn: “Heel veel informatie is al in het bezit van de oppositie, zonder dat dit uit de besloten informatieve bijeenkomst is gekomen. Het risico dat er iets gezegd wordt dat zogenaamd geheim zou moeten zijn, is te groot. Het dreigement aan de raadsleden en daarbovenop de dwingende raadsbrief van afgelopen vrijdag van de burgemeester, heeft de VVD doen besluiten niet aanwezig te zijn. Wij voelen ons onder druk gezet en willen geen enkel risico lopen.” De VVD kan niet anders vaststellen dan dat de oppositie door de opgelegde geheimhouding op het gehele dossier monddood wordt gemaakt. De bedoeling was om enkel en alleen hoor en wederhoor te laten plaatsvinden om met name de verkeerssituatie te bespreken. De oppositie is goed op de hoogte welke informatie wel en niet openbaar gemaakt mag worden. Van een groot deel van deze informatie welke tot 29 januari jl. algemeen bekend was, wordt de oppositie nu het stilzwijgen opgelegd. De VVD betreurt de gang van zaken nu geheimhouding in tegenstelling tot openbaarheid in dit dossier tot forse vertraging zal leiden in de ontsluiting van Aalsmeer-Oost.

De openbare bijeenkomst dinsdag 3 februari begint om 16.00 uur en wordt gehouden in een fractiekamer, te bereiken via de zijingang van het gemeentehuis.