Veiligheidsbeleid: “We moeten het samen doen”

Aalsmeer – Aalsmeer is een relatief veilige gemeente. Zo is het aantal misdrijven de laatste jaren gedaald. Dat betekent niet dat veiligheid vanzelfsprekend is. Veiligheid vereist continue alertheid van de gemeente, politie, brandweer, woningcorporaties, inwoners en ondernemers. Rode draad in het veiligheidsbeleid (IVP) 2019-2022 van de gemeente is beperking van de risico’s. Dat doet de gemeente door meer met elkaar samen te werken, te investeren in bewustwording en preventie en flexibel te reageren op actuele ontwikkelingen. De raad behandelt het veiligheidsbeleid naar verwachting op 14 maart in de commissie en op 28 maart in de raad.  

Verkeersveiligheid

Afgelopen najaar heeft de gemeente haar veiligheidspartners, inwoners en ondernemers betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid. Verkeersveiligheid, zoals te hard rijden en toenemende verkeersdrukte, bleek voor inwoners het grootste punt van zorg. De gemeente heeft de opbrengst van de participatie meegenomen in het IVP en de actieplannen. Verkeersveiligheid is een aandachtpunt in meerdere portefeuilles. 

Speerpunten

Het nieuwe beleid is voor een groot deel een voortzetting van het bestaande beleid. De basis moet op orde zijn. De gemeente onderscheidt prioriteiten en aandachtsvelden op de volgende thema’s: veilig wonen en leven (overlast, inbraken, verkeersveiligheid en veiligheid op het water), veilig opgroeien (jeugdoverlast, veiligheid in en om scholen), veilig ondernemen (veilige bedrijventerreinen, winkel- en uitgaansgebieden), voorbereid zijn op noodsituaties (crisissituaties, rampenbestrijding, brand) en altijd integer (georganiseerde criminaliteit, cybercrime, ondermijning). Het nieuwe beleid wordt nader uitgewerkt in actieplannen.

Ontwikkelingen

Naast speerpunten wil de gemeente kunnen inzetten op nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben de aantrekkende economie, woningbouw en de werkzaamheden om Aalsmeer bereikbaar te houden effect op de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de politie door beperkte capaciteit ook keuzes moet maken. En er is een verschuiving waarneembaar van zichtbare naar minder zichtbare criminaliteit, zoals ondermijning en cybercrime. 

Belangrijk

Burgemeester Jeroen Nobel, portefeuillehouder Openbare en Veiligheid: “Veiligheid is altijd belangrijk in Aalsmeer. De gemeente kan echter niet alles tegelijk doen en moet prioriteiten stellen. Tegelijkertijd willen we de flexibiliteit hebben om actuele problemen aan te pakken. Informatie delen en nog meer samenwerken zijn voorwaarden voor een succesvolle aanpak. Samen is samen met onze veiligheidspartners, ondernemers en bewoners. Bewoners kunnen actief aan hun eigen veiligheid bijdragen, onder meer in buurtpreventieteams, via Burgernet en buurtapps maar ook door hun verantwoordelijkheid te nemen in bijvoorbeeld het verkeer en op het water. We moeten het echt samen doen.”