Structuurvisie Uiterweg vastgesteld

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders heeft 23 maart de structuurvisie Uiterweg vastgesteld en voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Volgens planning wordt de structuurvisie vervolgens op dinsdag 7 april besproken in de Commissie Ruimte en Economie. Mogelijk kan de gemeenteraad op donderdag 23 april een besluit over de structuurvisie Uiterweg nemen. De structuurvisie geeft richting aan de wijze waarop het gebied Uiterweg zich de komende jaren kan ontwikkelen. De ontwikkelingen zijn echter afhankelijk van particulier initiatief en worden daarom waarschijnlijk perceel voor perceel opgepakt. De rol van de gemeente is het zoveel mogelijk stimuleren van deze gewenste particuliere initiatieven. Over de structuurvisie is uitgebreid geparticipeerd met alle betrokkenen. De ontwerpstructuurvisie heeft daarnaast nog formeel van 7 november 2014 tot 18 december 2014 ter inzage gelegen. In deze periode is er ook een druk bezochte informatieavond georganiseerd. Er zijn uiteindelijk negen inspraakreacties ingediend, waarbij opvallend was dat het merendeel positief was over de plannen. De inspraakreacties hebben ertoe geleid dat bijvoorbeeld de kernkwaliteiten van sommige gebieden zijn aangescherpt. Heel belangrijk is ook dat de provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat zij kan instemmen met de structuurvisie. Een nieuwe visie op het Uiterweg-gebied is noodzakelijk, omdat het unieke en aantrekkelijke landschap onder druk staat. De trekheestercultuur verdwijnt, zodat nieuwe bestemmingen voor voormalige agrarische gronden moeten worden gevonden. Ook de watersportsector staat onder druk door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Om te kunnen overleven, moeten ook de jachthavens vernieuwen. In verschillende studies naar de toekomst van het gebied als waterrecreatiegebied is aangegeven dat er kansen liggen op het gebied van verblijfsrecreatie. Het in de structuurvisie geschetste perspectief sluit hierbij aan. De rol van de gemeente is ondersteunend. Daarom is in de structuurvisie ook meer dan anders aandacht voor de wijze waarop de gemeente verzoeken uit de markt zal toetsen en beoordelen. De structuurvisie is de rode stip op de horizon (het wenkend perspectief) en geeft aan welke richting de gemeente uit wil. Initiatieven die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het gebied met behoud van natuur en landschap krijgen ruim baan. Verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven: “De structuurvisie schept duidelijkheid voor ondernemers en bewoners. Initiatiefnemers weten nu welke richting de gemeente uit wil. Doordat de structuurvisie in samenspraak met alle belanghebbenden tot stand is gekomen, wil iedereen nu ook de handen in één slaan en het gebied een nieuwe kans te geven.“

Foto: Veel belangstelling was er in december voor de presentatie van de structuurvisie voor het Uiterweggebied.