Gemeenten weer in gesprek over samenwerking

Aalsmeer – Het college van Aalsmeer heeft kennis genomen van het rapport van de geschilcommissie Amstelveen-Aalsmeer, dat onder meer betrekking heeft op een verschil van inzicht over doorbelasting van ICT kosten. Het college is de geschilcommissie erkentelijk voor haar werkzaamheden en legt zich neer bij het gegeven advies. Hiermee zet het college een streep onder het verleden en gaat met Amstelveen in gesprek over de toekomstige samenwerking.

Weeffouten en onduidelijkheden

De geschilcommissie constateert dat de samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen om verschillende redenen niet goed funtioneert. Ze adviseert beide gemeenten om de huidige samenwerkingsvorm te beëindigen en in gesprekken over toekomstige samenwerking de weeffouten en onduidelijkheden uit het verleden te herstellen.

Het college van Aalsmeer waardeert dat op haar aangeven de geschilcommissie een omissie over het budgetrecht van de gemeenteraad in het concept-rapport heeft hersteld. Zij kan leven met de voorgestelde financiële afdoening van het ICT-geschil en de BTW kwestie.

Incidentele en structurele bijdragen

Wethouder Bart Kabout is voor Aalsmeer het bestuurlijke aanspreekpunt voor het geschil. “Wij leggen ons neer bij de financiële uitkomst van het advies van de geschilcommissie. Het advies is dat Aalsmeer over de periode 2019 tot 2022 naast de basisbijdrage ook voor extra incidentele en structurele ICT-kosten bijdraagt. Voor de jaren 2021 en 2022 vindt alleen indexering van kosten plaats waarbij voor 2022 nog onduidelijk is of de huidige samenwerkingsvorm nog bestaat”, aldus wethouder Kabout. “De uitkomst betekent een afname van 45 procent van de incidentele en 30 procent van de structurele bijdrage in vergelijking tot eerder berekende bijdragen door Amstelveen.”

Weer in gesprek

Het college van Aalsmeer ziet voldoende aanknopingspunten in het rapport om met Amstelveen in gesprek te gaan over de toekomstige samenwerking. Het rapport van de geschilcommissie, de brief hierover aan de gemeenteraad en de zienswijze van het college van burgemeester en wethouders is te raadplegen op de website van de gemeente Aalsmeer: www.aalsmeer.nl