Start herinrichting Hornmeerpark

Aalsmeer – Begin maart wordt gestart met de aanleg van twee natuurgrasvelden voor FC Aalsmeer en de herinrichting van het Hornmeerpark. De herinrichting van het park gebeurt op basis van het inrichtingsplan dat in nauwe samenwerking met de klankbordgroep Hornmeerpark is gemaakt. Er komt een verdeling van gebieden met recreatieve waarden en gebieden met natuur- en belevingswaarden. Voor het zover is moeten er eerst bomen gekapt worden en struiken gesnoeid. De kap is ook nodig omdat de bomen aan het eind van hun levensduur zijn of om andere bomen meer licht en ruimte te geven. Deze voorbereidende werkzaamheden duren ongeveer zes weken en gedurende die tijd zijn vanwege de veiligheid delen van het park niet toegankelijk. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst waar informatie wordt gegeven over de (voorbereidende) werkzaamheden en over de uiteindelijke inrichting van het park. Deze inloop wordt gehouden op woensdag 4 maart van 19.30 tot 21.00 uur in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Om meer bij de uitvoering betrokken te zijn en suggesties te doen voor kleine toevoegingen aan het ontwerp kunt u zich opgeven om lid te worden van een klankbordgroep uitvoering Hornmeerpark.

Aanleg natuurgrasvelden

De aanleg van de twee natuurgrasvelden en de bouw van het clubhuis van voetbalvereniging FC Aalsmeer starten beiden in maart. Het clubhuis, dat onder verantwoordelijkheid van de vereniging gebouwd wordt, is naar verwachting in augustus gereed. De gemeente start na het voetbalseizoen, in de maanden april/mei, met de renovatie en aanleg van de (nieuwe) kleedkamers. Deze zullen volgens planning in september van dit jaar gereed zijn.

Flora en Fauna

De flora en fauna in het park zijn uitgebreid onderzocht. Voor de herinrichting van het park zijn geen belemmeringen geconstateerd. De belangrijkste conclusies uit dit nadere onderzoek is dat er geen beschermde vissoorten en geen vaste rust- en verblijfplaatsen voor vleermuizen zijn aangetroffen. Wel is er van de jaarrond beschermde vogelnesten een vaste rust- en verblijfplaats van een boomvalk aangetroffen in de bomenrij langs de Dreef ter hoogte van het hoofdveld van VVA terrein (locatie nieuwe fusieschool). De uitkomsten van de onderzoeken zijn besproken met de natuurwerkgroep. Het park is rijk aan vogels en tijdens de werkzaamheden wordt daarmee rekening mee gehouden.