Vervuilend vliegtuig

Protest Aalsmeer tegen natuurvergunning Schiphol

Aalsmeer – Donderdag 2 november was er een extra raadsvergadering met als onderwerp de motie Bezwaar vergunning groei Schiphol van de fractie van Absoluut Aalsmeer. Na reactie van portefeuillehouder Oude Kotte en onderling overleg werd een nieuwe motie opgesteld waarin alle zeven partijen zich konden vinden.

De motie Bezwaar vergunning groei Schiphol van de fractie van Absoluut Aalsmeer had als overweging dat Schiphol het aantal vluchten moet laten krimpen om zodoende de overlast van Schiphol voor de gezondheid en leefbaarheid van de omwonenden te verminderen. De indieners riepen het college van B&W op om als gemeente formeel en openbaar bezwaar aan te tekenen tegen de verleende natuurvergunning van Schiphol. Burgemeester Gido Oude Kotte, die portefeuillehouder Schiphol is, gaf aan dat het niet mogelijk is om formeel bezwaar aan te tekenen, omdat Aalsmeer geen belanghebbende is. En dat komt omdat de gemeente geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit in 2021, omdat destijds in de raad was overeengekomen dat de gemeente niet tegen de Staat zou procederen.

Formeel en openbaar protest

De vergadering werd geschorst om de partijen de gelegenheid te geven te overleggen over hoe men verder wilde gaan. Er werd een nieuwe motie opgesteld, waarin alle zeven partijen zich konden vinden. In deze motie werd het college opgeroepen formeel en openbaar protest aan te tekenen tegen de verleende natuurvergunning van Schiphol. De motie is unaniem aangenomen en de gemeente heeft hier vrijdag 3 november direct gehoor aan gegeven door een brief te sturen aan minister Van der Wal van het Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 

Sterk signaal

In deze brief protesteert de gemeente Aalsmeer tegen de verleende natuurvergunning waarmee Schiphol zou kunnen groeien naar een zelfs nog hoger aantal vluchten van 500.000 per jaar, terwijl krimp -zo wordt in de brief gesteld- de enige mogelijkheid is om de overlast voor de gezondheid en leefbaarheid van omwonenden te verminderen. “De kwestie is voor ons van levensbelang en wij hechten er zeer aan u onze zorgen over te brengen. De gemeente Aalsmeer doet een dringend beroep op u om de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners te beschermen en te verbeteren. Wij willen zelfs pleiten voor aanvullende krimp.” Met deze brief geeft de gemeente een sterk signaal af.