Openbare vergadering over Middenweg

Aalsmeer – De oppositiefracties VVD, PACT en HAC houden op dinsdag 3 februari om 16.00u een extra gezamenlijke openbare fractievergadering in de fractiekamer van de VVD (te bereiken via de zijingang van het gemeentehuis). Doel van deze bijeenkomst is duidelijkheid te scheppen rondom de aansluiting van de N201 op Aalsmeer-Oost. B&W kiest ervoor dit onderwerp alleen in de beslotenheid te bespreken. De voltallige oppositie (48% van de gemeenteraad) is van mening dat dit onderwerp in de openbaarheid dient te worden besproken. Ook is zij van mening dat dit onderwerp niet via de rechter dient te worden uitgevochten maar door minnelijk overleg. Als het spoor van B&W wordt gevolgd, kan het nog wel jaren duren voordat Aalsmeer-Oost op de omgelegde N201 wordt aangesloten.

Uitgenodigd om aan deze extra fractievergadering deel te nemen zijn alle direct betrokkenen: Ron Hooyman, burgemeester en wethouders en de andere raadsfracties. Om het openbare karakter te benadrukken is ook de pers uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn welkom te horen waar de verschillen van inzicht zitten rondom de aanleg van de Middenweg.

Volgens de oppositie is het een poging waard om, vanuit de feiten een gesprek aan te gaan en dit te doen vanuit hoor- en wederhoor met als doel tot een oplossing te komen die recht doet aan ieders belangen. De bewoners van Aalsmeer-Oost voorop: Een snelle ontsluiting op de N201 en daardoor een ontlasting van het lokale wegennet.