Nota herontwikkeling oude postkantoor

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 januari de nota van uitgangspunten voor herontwikkeling van het voormalige postkantoor aan de Stationsweg vastgesteld en voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Aalsmeer. Deze nota van uitgangspunten geeft de ruimtelijke en financiële kaders aan voor de herontwikkeling van het voormalige postkantoor, het plangebied Drie Kolommenplein en het Raadhuisplein. Na vaststelling van de kaders door de gemeenteraad wordt het plan in samenspraak met belanghebbenden verder uitgewerkt.

Verkeersstructuur

De eigenaar van het voormalige postkantoor heeft de wens geuit om het gebouw te slopen en op deze locatie appartementen te bouwen. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad in oktober 2015 een motie aangenomen die het college oproept om eerst een integraal plan op te stellen, waarin onder andere wordt gekeken naar de verkeersstructuur, de parkeervoorzieningen en stedenbouwkundige structuur van het centrumgebied. Om deze motie verder uit te kunnen voeren, is het nodig dat de gemeenteraad een aantal ruimtelijke en financiële kaders vaststelt.

Uitwerken vier scenario’s

In de nota van uitgangspunten worden deze kaders vastgelegd en vier mogelijke scenario’s uitgewerkt voor dit gebied. Het college heeft een voorkeur uitgesproken voor een scenario waarbij het terrein van het postkantoor plus het achtergelegen groengebiedje wordt ingevuld met appartementen en bijbehorende parkeervoorzieningen.

Idee is ook om de verblijfsfunctie van het Raadhuisplein te versterken en de parkeerplekken die hiervoor gebruikt worden te compenseren op het plein voor het gezondheidscentrum.

Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad zijn de kaders helder en kan het college samen met belanghebbenden starten met de concrete planvorming. Kijk voor meer informatie op www. Aalsmeer.nl/postkantoor