Mogelijk woningbouw op BMX terrein Europarei

Uithoorn – Door de verhuizing van de BMX-baan van wielervereniging UWTC vanuit Europarei naar sportpark Randhoorn komt de locatie vrij voor een nieuwe bestemming. Het college van B & W heeft de locatie aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Het terrein is namelijk uitermate geschikt voor kleinschalige woningbouw. Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld waarin 31 koopwoningen zijn gepland. Een bestemmingsplanprocedure wordt voorbereid. Vooruitlopend hierop worden omwonenden geïnformeerd en kunnen zij zienswijzen indienen.

De wielervereniging in Uithoorn, UWTC heeft een wieleromloop op sportpark Randhoorn en een BMX-baan in de Europarei. UWTC heeft de lang gekoesterde wens om haar accommodaties te centraliseren en heeft aangegeven de BMX-baan en clubhuis naar sportpark Randhoorn te willen verplaatsen. De verhuizing is mogelijk door aanpassing van de sportvelden van de voetbalvereniging de Legmeervogels. Door deze aanpassing komt er ruimte vrij voor de BMX baan en hun clubhuis. Met beide verenigingen worden afspraken gemaakt over deze verhuizing en aanpassing van de velden. Met de verplaatsing van de BMX-baan komt de locatie van de huidige BMX baan vrij voor herbestemming. Ruimtelijk gezien is deze locatie uitermate geschikt voor kleinschalige woningbouw. Woningbouw op deze locatie vormt een afronding van de bestaande bebouwing langs de Europarei en de woonhoven zoals aan de Jan Campertlaan. Het college heeft deze locatie aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Daarnaast zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld voor de bebouwing en voor de inrichting van de openbare ruimte. De visie van het Libellebos vormt vanzelfsprekend een onderdeel van de voorwaarden. Binnen deze randvoorwaarden heeft een ontwikkelaar een stedenbouwkundig plan opgesteld op basis waarvan een bestemmingsplanprocedure wordt gestart.

Stedenbouwkundig plan

Centraal in het stedenbouwkundig plan ligt een groen hof. Het merendeel van de woningen is hierop georiënteerd. Een deel van het hofje wordt gebruikt voor het parkeren en rond het hele hof liggen woonstraten. Het hof loopt taps toe in de richting van de Europarei en heeft een duidelijke relatie met het groen rond de Europarei. In het stedenbouwkundig plan zijn nu 31 koopwoningen gepland. In het bestemmingsplan worden echter maximaal 35 woningen mogelijk gemaakt binnen een flexibel bouwvlak. De ontwikkelaar wil particulieren door middel van co-creatie mee laten denken over de woningen. Met de start van de voorbereidingen voor een bestemmingsplanprocedure worden omwonenden geïnformeerd en is er mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Op 24 november wordt vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure een informatieavond georganiseerd op het gemeentehuis. Over deze avond kunt u informatie vinden op de website van de gemeente.