Jozefschool en Hoofdweg-Zuid in commissies

Aalsmeer – In januari worden de vergaderingen van de gemeenteraad weer opgepakt. Als eerste komen op dinsdag 11 januari de leden van de commissie Ruimte en Economie ter vergadering bijeen in de burgerzaal van het Raadhuis. Op de agenda staan het vaststellen van de startnotitie Hoofdweg-Zuid, mobiliteitsagenda  en warmtevisie 2021. Verder wordt gesproken over het verstedelijkingsconcept en de verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Doel van dit voorstel is om een integrale adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit en erfgoed in het leven te roepen. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 27 januari. De vergadering begint om 20.00 uur en voorzitter is Nanda Hauet. 

Permanente lokalen

Op donderdag 13 januari nemen de leden van de commissie Maatschappij en Bestuur plaats op de vergaderstoelen in de burgerzaal. Aan de orde komt onder andere het voorstel om een krediet van 2,4 miljoen euro beschikbaar te stellen om de tijdelijke lokalen van de Jozefschool in de Kloostertuin te vervangen door permanente huisvesting aan de hoofdlocatie van de basisschool in de Gerberastraat. Ook wordt de fracties gevraagd in te stemmen met een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Naast de jaarlijkse actualisering heeft het voorstel tot doel om zichtbare uitingen van verboden organisaties te verbieden, het mogelijk te maken om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen en om de bevoegdheid om proeverijen toe te staan. 

Trakteren en noodfonds

Verder gaat het college trakteren door de door de fracties ingediende motie over ‘eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022’ tot uitvoer te brengen. En het college gaat voorbereid een mogelijk nieuw coronajaar in. Het restant van het door de raad ingestelde corona noodfonds gaat overgeheveld worden naar 2022. Ook wordt een bedrag gereserveerd om bedrijven en maatschappelijke organisaties die in 2022 financieel nadeel ondervinden van corona te ondersteunen. Besluitvorming van alle onderwerpen vindt plaats in de raadsvergadering van donderdag 27 januari. Ook deze vergadering begint om 20.00 uur. Voorzitter is Dirk van Willegen. 

Beide vergaderingen worden besloten met het inmiddels bekende vragenkwartier. Inwoners die (schriftelijke) reacties willen geven op een onderwerp op de agenda’s van de commissies kunnen dit melden bij de griffier. De vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via de livestream op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.