Huldiging twirlster Selina Kok voor aanvang Raad

Aalsmeer – Met een officieel en leuk moment begint aanstaande donderdag 23 april de vergadering van de Raad. Voor aanvang wordt om 19.45 uur Selina Kok gehuldigd. De twirlster is Nederlands kampioen geworden en wist tijdens de Wereld Kampioenschappen begin april ook hoog te eindigen. De huldiging van de kampioene vindt plaats in de burgerzaal en eindigt met een demonstratie. Om 20.00 uur begint vervolgens dan de Raad onder voorzitterschap (voor de laatste maal) van burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Hamerstukken zijn het voorstel tot wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol, jaarverslag 2013 en begroting 2015 stichting Auro en de verordening leerlingenvervoer. Volgens het schema wordt hiervoor 5 minuten uitgetrokken. Voor de hierna volgende behandelstukken wordt zo’n 20 tot 25 minuten uitgetrokken. Als eerste wordt gesproken over de structuurvisie Uiterweg. Met het kunnen vaststellen in de Raad zijn de fracties tijdens de commissie Ruimte en Economie vorige week unaniem akkoord gegaan. Daarna staat de startnotitie voor de bouw van negen woningen aan de Hornweg 317 op de agenda. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het bouwen van een vrijstaande woning, twee vrijstaande woningen of een dubbele woning op dit braakliggende perceel.

Extra commissie vanavond

Over het bouwen van woningen gaat ook de notitie De Tuinen van Aalsmeer. De notitie over het woningprogramma in de gebieden rond de oude N201 heeft nogal wat discussie gegeven. Tijdens de eerste behandeling in de commissievergadering waren de reacties van de fracties verdeeld. Besloten werd om hier nog een extra vergadering aan te wijden en deze is vanavond, dinsdag 21 april, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en is openbaar. In de Raad gaat het college voor besluitvorming van het woningprogramma, het vaststellen van de grondexploitatie van ‘De Tuinen van Aalsmeer’ en het verhogen van het krediet voor dit project. Tevens worden de fracties om geheimhouding verzocht op het rapport over de grondexploitatie 2015. Na de ‘Tuinen’ krijgt het integraal veiligheidsbeleid Aalsmeer 2015 tot 2018 alle aandacht. Dit jaar wordt op het gebied van openbare orde en veiligheid prioriteit gegeven aan jeugd in Kudelstaart, water gerelateerde controles (zero tolerance) en recreatiearken (2e fase). Er zijn verder geen grote wijzigingen ten opzichte van 2014. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden welke taken op het gebied van toezicht en handhaving behouden blijven, welke taken wegvallen en hoe de uitvoering van de taken eruit gaat zien.

Het een na laatste agendapunt is een onderwerp wat al heel vaak aan de orde is geweest en waarover de coalitie en de oppositie elkaar flink in de haren zijn gevlogen. Green Park Aalsmeer staat vet gedrukt, maar het gaat om de Middenweg. Afgelopen 19 februari is geheimhouding gelegd op de presentatie en de bijbehorende stukken van 29 januari inzake de omgevingsvergunning voor het doortrekken van de Middenweg en verwerving van het woonhuis gelegen aan de Middenweg 55 en een deel van het bedrijfsperceel aan de Middenweg 53. De besluitvorming is gericht op het opheffen van de opgelegde geheimhouding voor zover het de stukken betreft die betrekking hebben op de voorlopige voorziening waarin op 25 februari uitspraak is gedaan. Geen nieuws dus over de voortgang of misschien wel… De Raad wordt besloten met de motie van HAC uit de raadsvergadering van 26 maart om meer gebruik te maken van lokale bedrijven bij aanbestedingen en met het vragenkwartiertje. Gaat het lukken om rond half elf, volgens planning, de vergadering ‘af te hameren’?

 

Foto: Selina Kok (geheel rechts achter) met de groep twirlsters waar onlangs goud mee behaald is.