Herstelwerk in Botshol afgerond

De Ronde Venen – Natuurmonumenten heeft afgelopen maand de herstelwerkzaamheden in Botshol afgerond. Vier maanden lang heeft Natuurmonumenten, samen met Knoop baggerwerken, de dichtgegroeide petgaten open gegraven en veenmosrietlanden geplagd. Deze verjongingskuur van de natuur is van groot belang voor het voortbestaan van allerlei moeras- en watervogels.
De herstelwerkzaamheden waren broodnodig, omdat de natuur in Botshol dreigde te verlanden. Het open water met talrijke waterplanten, zoals kranswieren en krabbenscheer, en de veenmosrietlanden groeiden dicht tot eentonig en soortenarm moerasbos. Op zich is dat een natuurlijk verschijnsel, maar door vermesting en verdroging gaat het proces veel sneller dan normaal. En in hetzelfde hoge tempo verdwijnen daarmee ook de karakteristieke plant- en diersoorten die er leven.

Open water erbij
Van november 2016 tot en met maart heeft Natuurmonumenten er een oppervlakte van 2,4 ha aan open water bijgemaakt. Hier krijgen zeldzame plantensoorten als krabbenscheer, kranswieren en fonteinkruiden kans te herstellen en uit te breiden.

LIFE-subsidie
De herstelwerkzaamheden zijn mogelijk gemaakt dankzij een Europese LIFE-subsidie en bijdragen van Nederlandse overheden. Botshol maakt onderdeel uit van het herstelprogramma ‘Nieuw leven in het veen’ (LIFE), dat in zeven laagveengebieden in Nederland heeft plaatsgevonden.
LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.
_
Foto: copyright natuurmonumenten Martin Stevens