Herinrichting Landje van Herman in Wilnis

Wilnis – Stichting de Bovenlanden bezit sinds 1989 een natuurgebiedje langs de Wilnisse Zuwe in Wilnis. Dit gebiedje wordt het Landje van Herman genoemd, naar ons oud-bestuurslid Herman van Soest. Het gebiedje bestaat uit een geriefhoutbosje en een stukje grasland, dat beheerd wordt als nat schraalland en is goed zichtbaar vanaf de Zuwe. Na de verwerving in 1989 is het grasland afgeplagd door er een laag grond af te halen, waardoor het gebied veel natter werd. Daarna is het niet meer bemest, alleen werd het 2 maal per jaar gemaaid. Al snel groeiden er o.a. rietorchissen, zonnedauw, waterbies en verschillende russen- en zeggensoorten. Na enkele waterpeilverlagingen echter begon de soortenrijkdom sterk af te nemen. Plantensoorten, die zich thuis voelen op natte schraallanden, namen in aantal af en verdwenen uiteindelijk. Een aantal soorten, die op verruiging en verdroging wijzen, namen toe.

Waterpeil

Omdat er in de nabije toekomst nog een waterpeilverlaging in het gebied zal worden gerealiseerd, heeft onze stichting besloten maatregelen te nemen om de achteruitgang van het gebied te stoppen. Na overleg met enkele deskundigen is besloten om het gebied nogmaals af te plaggen. Met financiële steun van gemeente De Ronde Venen is dit in de laatste week van februari gebeurd. We hopen nu dat binnen enkele jaren de soorten van de natte schraallanden, zoals orchissen en zonnedauw weer zullen terugkeren. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Stichting de Bovenlanden heeft zich als doel gesteld karakteristieke landschapselementen van het veenweidelandschap, zoals schraallanden, rietzomen en poelen, geriefhoutbosjes en legakkers, te beschermen. Zij doet dit door karakteristieke landschapselementen aan te kopen of via pacht in beheer te krijgen en deze landschapselementen zo goed mogelijk te beheren.