Haalbaarheidsstudie naar 2e supermarkt

Kudelstaart – Het college is voorstander van de komst van een tweede supermarkt in Kudelstaart en onderzoekt momenteel de haalbaarheid en ruimtelijke inpasbaarheid daarvan. Onderzoek wijst uit dat een tweede supermarkt in Kudelstaart het beste past op de locatie van basisschool De Graankorrel. Deze locatie heeft de voorkeur boven de voormalige locatie van de bibliotheek in de Graaf Willemlaan, met name omdat de toegevoegde waarde voor de bestaande winkelstructuur het grootst is. Daarnaast is er een maatschappelijk initiatief voor de vestiging van een gezondheidscentrum op de voormalige bibliotheeklocatie.

Een supermarkt op de Graankorrellocatie is alleen mogelijk bij verhuizing van de basisschool naar een andere locatie, eventueel in combinatie met andere onderwijsvoorzieningen. Hierover vindt overleg plaats met de betrokken schoolbesturen. Betere spreiding en bereikbaarheid van scholen zijn uitgangspunten bij de zoektocht naar een nieuwe locatie.

Hoofdweg-Zuid

Naar aanleiding van een verzoek van initiatiefnemer en eigenaren langs de Hoofdweg-Zuid is een quickscan uitgevoerd om te beoordelen of dit verouderde glastuinbouwgebied kan worden getransformeerd naar een nieuwe woonwijk met eventueel maatschappelijke voorzieningen als onderwijs en kinderopvang. De conclusie luidt dat woningbouw bijdraagt aan realisatie van doelstellingen uit de woonvisie, voorziet in de woningbehoefte en het gebied een kwaliteitsimpuls geeft. Realisatie van onderwijsvoorzieningen op deze locatie levert ook een bijdrage aan een betere spreiding van scholen binnen Kudelstaart.

Het college wil daarom de planvorming voor dit gebied starten. Gestart wordt met het sluiten van een voorovereenkomst tussen initiatiefnemer en gemeente, waarin onder andere afspraken gemaakt over de rolverdeling in de samenwerking en de wijze waarop participatie plaatsvindt van direct omwonenden, inwoners en andere belanghebbenden.

Verkeersonderzoek Kudelstaart

Momenteel vindt tevens onderzoek plaats  naar de verkeersstructuur van Kudelstaart en de effecten van voorziene woningbouwontwikkelingen als Westeinderhage en eventueel Hoofdweg-Zuid. Op basis van de uitkomsten wordt een integrale afweging gemaakt welke maatregelen noodzakelijk zijn om transformatie van Westeinderhage en Hoofdweg-Zuid naar woningbouw mogelijk te maken. Verbetering van bereikbaarheid en verkeersveiligheid op bestaande wegen is daarbij een voorwaarde.