Gemeenteraad unaniem voor Programmabegroting

Aalsmeer – Donderdag 9 november besprak de gemeenteraad de Programmabegroting 2024. Hoewel het college voor volgend jaar een sluitende begroting heeft aangeboden, zijn er zorgen over de financiën voor de jaren daarna. Het huidige kabinet gaat gemeenten vanaf 2026 aanzienlijk minder geld geven. Dit leidt tot tekorten bij bijna alle gemeenten, waaronder ook Aalsmeer. Wethouder Spaargaren: “Wij blijven in gesprek met het Rijk over adequate financiën voor meerdere jaren, zodat we onze belangrijke voorzieningen op peil kunnen houden.” De partijen konden zich hier in vinden. Bij alle fracties lag in de algemene beschouwingen de focus op het gezond krijgen van de begroting voor de jaren na 2026.

Moties en amendementen

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting hebben de fracties de mogelijkheid om met moties of amendementen het voorstel van het college te wijzigen. Verschillende partijen maken gebruik van deze mogelijkheid. Zo had het CDA een motie over het instellen van een evenementenfonds. GroenLinks bracht moties in over een plan van aanpak voor het realiseren van alternatieve woningen en over klimaatbeleid. FlorAalsmeer diende een motie over het belasten van Schiphol voor vliegverkeer boven Aalsmeer in. 

Klimaatkwesties

Slechts één motie werd door de raad aangenomen. Dit betrof de motie van GroenLinks om vanaf de kadernota van 2025 een aparte paragraaf klimaatkwesties, zoals biodiversiteit, klimaatadaptie en energietransitie, op te nemen. De raad zal begin 2024 vaststellen hoe deze paragraaf er precies komt uit te zien. De Programmabegroting 2024 is tot slot unaniem aangenomen door de gemeenteraad.