Raad bespreekt Kadernota in Burgerzaal

Aalsmeer – Aanstaande donderdag 25 juni vergadert de gemeenteraad over de Kadernota 2021. Dit is het belangrijkste moment voor de raad om richting aan het college van B&W mee te geven voor het opstellen van de nieuwe begroting voor het volgende jaar. De raadsfracties geven in deze vergadering hun algemene beschouwingen op de financiële positie van de gemeente. Vanwege deze bijzondere agenda begint de vergadering donderdag al om 19.00 uur en vanwege de coronamaatregelen is de Burgerzaal, net als vorige week, de vergaderzaal. Publiek is nog niet toegestaan tijdens de vergadering. De vergadering volgen kan via de webstream van de gemeente (www.aalsmeer.nl) of de tv uitzending van Radio Aalsmeer.

Meerjarenbeeld

Deze Kadernota is anders dan voorgaande jaren; er wordt geen sluitend financieel meerjarenbeeld gepresenteerd, maar een weergave van de tot nu toe alle bekende posten die nog niet in het meerjarenbeeld zijn opgenomen. Dat gaat om alle wettelijke en onvermijdelijke uitgaven die op de gemeente af komen, bestuurlijke ambities en om een aantal posten waarvan het bedrag nog niet bekend is. Het college heeft met de aanbieding van deze Kadernota de raad voorgesteld om tot aan de vaststelling van de begroting 2021 in het najaar gezamenlijk een proces te doorlopen om tot een sluitend meerjarenbeeld te komen.  

Eerste Bestuursrapportage 

Voorafgaand aan de behandeling van de Kadernota 2021 bespreekt de gemeenteraad eerst de eerste bestuursrapportage van dit jaar. Met deze rapportage wordt de gemeenteraad geïnformeerd over inhoudelijke en financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de begroting. 

Stemmingen

Aan het einde van de vergadering worden er nog een aantal stemmingen gehouden over voorstellen die in de vorige raadsvergadering al besproken zijn. Dat betreft de Actualisering van de grondexploitaties ultimo 2019 en het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020 – 2023 inclusief een door fractie GroenLinks ingediende motie voor meer bomen langs de Aalsmeerderweg. De volledige agenda met vergaderstukken is in te zien via de website van de gemeente.

Foto: Vorige week donderdag kwam de gemeenteraad voor het eerst bijeen in de tot vergaderzaal omgetoverde Burgerzaal. Foto: Absoluut Aalsmeer