Gemeentelijk vastgoed in commissie-vergadering

Aalsmeer – De eerste vergadering van de nieuwe commissie Ruimte en Economie vindt vanavond, dinsdag 10 maart, plaats in het gemeentehuis. De aanvang is 20.00 uur en de sluiting is gepland om 21.45 uur. Voorzitter is deze eerste keer Dirk van Willegen van het CDA. Publiek is van harte welkom. De rapportage over het gemeentelijk vastgoed komt aan de orde. Het projectteam van de rekenkamer van de gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van vastgoedobjecten in de gemeente. Het betreft gebouwen, buitenterreinen en groenstroken. Gekeken is ook gelijk welke groenstroken er verhuurd worden en welke verkocht kunnen worden, wie de diverse accommodaties gebruiken, wat de baten en lasten zijn en welke gebruikers subsidie krijgen voor de huur en hoe hoog de huur is. Uiteraard is ook gekeken wat de boekwaarde, WOZ-waarde en verzekerde waarde is van de gemeentelijke eigendommen en terreinen. Het projectteam heeft ook aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van nieuw beleid ten aanzien van gronden, accommodaties en het commercieel beheer van de gemeentelijke eigendommen. Dit beleid zou elke vier jaar opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden om te kijken of gemeentelijke eigendommen verkocht zouden moeten worden en hoe het ervoor staat met beheer en onderhoud van de objecten. De gemeente is eigenaar van in totaal 55 gebouwen. Van dit aantal vallen 23 onder de noemer ‘algemeen’ (welzijnsgebouwen, muziekschool, bibliotheek, peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf), 13 woningen (tijdelijk in exploitatie), 9 (zwembad, sporthallen en gymzalen) in exploitatie bij ESA, 8 gebouwen in exploitatie bij Greenpark en 2 schoolgebouwen. Van deze laatste twee gaat nog dit jaar het beheer over naar het schoolbestuur. In de periode 2012 tot 2014 zijn zes gemeentelijke gebouwen (3 woningen, 1 schuur, 1 bedrijfsloods en 1 kinderopvang) verkocht. De verkoop heeft plaats gevonden naar aanleiding van het genomen besluit in de programmabegroting 2014 om de vastgoedportefeuille te verkleinen. “Zodra een gebouw geen functie meer heeft, de exploitatie onaantrekkelijk wordt of huur van een gebouw efficiënter blijkt, gaat herbestemmen of afstoten van dit vastgoed bekeken worden. In deze zijn drie scenario’s opgesteld: Indikken (bestaande situatie grotendeels hetzelfde laten met uitzondering van eigendommen met een commerciële functie), aanpakken (beperken tot het eigen vastgoed voor functies die niet op de markt worden aangeboden of die belangrijk zijn voor het imago of de identiteit) of oppakken (clusteren, afstoten en nieuw bouwen).  De drie scenario’s kunnen besparingen opleveren van 60.000, 73.000 tot 100.000 euro. De bestuurlijke voorkeur gaat uit naar ‘aanpakken’. In de raad gaat dan per vastgoed bekeken worden of deze wel of niet of gedeeltelijk afgestoten zal gaan worden. Verkopen is volgens het projectteam niet de enige manier om kosten te besparen. De grootste besparing is volgens de onderzoekers te realiseren aan de kant van de opbrengsten. Dit door minimaal kostendekkende huren te vragen aan organisaties en gebruikers van gemeentelijke huisvesting. Voor maatschappelijke voorzieningen en niet-commerciële instellingen worden kostprijsdekkende huren gerekend. Echter in veel gevallen is geconstateerd dat aan dit uitgangspunt niet wordt voldaan. De huren liggen vaak lager dan kostprijsdekkend niveau. Het gemeentelijk vastgoed is een stille reserve van de gemeente en volgens de fracties VVD, HAC en PACT kan deze een groot impact hebben op de financiële positie van de gemeente. De partijen willen de regie in deze in handen krijgen en houden en hebben middels een motie gevraagd om een scherp beeld van de omvang van de stille reserve. Tevens is een motie ingediend om te komen tot een beleid ten aanzien van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. Een visie voor de toekomst zou ontwikkeld moeten worden waarin organisaties meer met elkaar worden verbonden in een ‘buurthuis van de toekomst’.

Foto: Het Oude Raadhuis, vastgoed dat uiteraard in eigendom van de gemeente moet blijven.