Gemeente verbaasd over weigering bouwplan Helling

Aalsmeer – Voor het plan voor de herontwikkeling van de locatie van de voormalige scheepswerf aan de Helling 49 heeft een gemeente een afwijzingsbesluit ontvangen van de staatssecretaris. Het project behelst de sloop van de werf en het realiseren van zes appartementen verdeeld over drie gebouwen aan het water van de Ringvaart. In oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met de startnotitie en afgelopen 16 januari is door de gemeente een verklaring van geen bezwaar voor de Wet luchtvaart ingediend. Op grond van dit Luchtvaart indelingsbesluit (Lib) is de realisatie nu geweigerd. Wethouder Gertjan van der Hoeven laat weten dat de gemeente verbaasd is over de weigering. “Wij zijn hier zeer onaangenaam verrast door. Het is de eerste keer voor Aalsmeer dat geen ontheffing wordt gegeven. Wij gaan er van uit dat dit berust op een misverstand en hopen dit snel te kunnen oplossen. De ambtenaren gaan nu eerst gesprekken voeren en wij denken dat op deze wijze de fout hersteld kan worden. Onze inzet is er dus gericht om alsnog de benodigde verklaring te krijgen. Maar, mocht er geen overeenstemming bereikt worden, dan zullen wij zeker juridische stappen ondernemen. Wij hopen echter dat dit niet nodig zal zijn.“

Nog geen ‘open gat’

Uiteraard heeft de staatssecretaris overwegingen gemaakt om de verklaring van geen bezwaar niet af te geven: “Het bouwplan betreft het slopen van een scheepswerf en het bouwen van drie gebouwen met totaal zes appartementen. Het bouwplan ligt binnen zone 4 van het beperkingengebied. Op deze grond zijn onder meer geen nieuwe woningen toegestaan. Een toename van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen in dit gebied dient te worden voorkomen, gelet op de hoge geluidbelasting. In uitzonderingsgevallen kan van dit verbod worden afgeweken.” De klos door ‘buurman’ Schiphol? Niet alleen, zo blijkt verder uit het schrijven. De gemeente heeft de verklaring van geen bezwaar ingediend voor invulling van een ‘gat’ in aaneengesloten bebouwing. Volgens de staatssecretaris is er nog geen ‘open gat’ en voldoet dit bouwplan daarom niet aan de gestelde criteria. “Volgens het Lib heeft het criterium ‘open gat’ betrekking op bestaande open gaten en niet op het nog creëren van een open gat. De scheepswerf is nog aanwezig waardoor er geen sprake is van een open gat.”

Bezwaar maken

De weigering voor de nieuwbouw lijkt ook te maken te hebben met het feit dat de gemeente de aanvraag voor wijziging van de bestemming (functiewijziging) verkeerd geïnterrumpeerd heeft. De staatssecretaris: “Functiewijziging houdt in dat geluidsgevoelige gebouwen in woningen kunnen worden omgezet als de wenselijkheid daarvan is aangetoond. Aangezien de scheepswerf niet valt onder een geluidsgevoelig gebouw kan dit criterium niet worden toegepast.” De ‘keiharde’ beslissing van de staatssecretaris: “Dit betekent dat uw aanvraag niet voldoet aan de vereisten van het Lib-beleidskader. Verder zijn er geen zwaarwegende argumenten en bijzondere omstandigheden benoemd om de aanvraag alsnog te kunnen honoreren. Gelet op deze overwegingen heb ik besloten om de door u gevraagde verklaring van geen bezwaar niet te verlenen.” Een lichtpuntje voor nu: Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken tegen de beschikking bezwaar maken bij de staatssecretaris. De gemeente gaat zich nu beraden samen met de ontwikkelaars op deze nieuwe en onvoorziene situatie. “Onze inzet is er uiteraard op gericht alsnog de benodigde verklaring te krijgen”, besluiten de bestuurders in het memo aan de raad. Nu maar hopen dat het inderdaad berust op een misverstand, zoals wethouder Gertjan van der Hoeven in een eerste reactie liet weten, en er toch toestemming wordt gegeven.