Geen landbouwvoertuigen meer over Irenebrug!

Uithoorn – Op 3 maart 2016 heeft het college van Uithoorn besloten tot het instellen van een tijdelijke inrichting van de Koningin Máximalaan tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk in Uithoorn met als doel ter voorbereiding van het nieuwe dorpscentrum.

Voor de realisatie van de tijdelijke inrichting moest een verkeersbesluit worden genomen om doorgaand verkeer zonder lokale bestemming te ontmoedigen en om landbouw- en vrachtverkeer te weren uit het dorpscentrum. Het verkeersbesluit en het inrichtingsplan bieden ruimte om de route voor autoverkeer op de Koningin Máximalaan, tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk te verleggen en in te richten als een 30 km-zone. Zwaar verkeer, landbouw- en vrachtverkeer, wordt door middel van een zogenoemde ‘geslotenverklaring’ geweerd.

Bezwaar

Met name de maatregelen die gericht zijn op het onmogelijk maken om met landbouwvoertuigen over de Prinses Irenebrug te rijden, hebben geleid tot het instellen van bezwaar en beroep door meer partijen, waaronder de buurgemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop, een agrarische onderneming en twee agrarische belangenorganisaties. De belangrijkste bezwaren gaan over landbouwvoertuigen die moeten omrijden wat extra tijd kost en elders voor verkeersproblemen zouden kunnen zorgen.

Uitspraak

De Raad van State heeft, na een lange bezwaar- en beroep procedure, op 24 juli 2019 uitspraak gedaan betreffende het hoger beroep tegen het verkeersbesluit, waarbij de gemeente Uithoorn door de Rechtbank in het gelijk is gesteld. De gemeente Uithoorn is blij over de mogelijkheden, die het in standgehouden besluit biedt, om de leefbaarheid van het dorpscentrum te verbeteren en de verkeersveiligheid zoveel mogelijkheid te garanderen en aan de slag te kunnen met definitieve plannen.

Vervolg

De gemeente Uithoorn en gemeente De Ronde Venen zijn ondertussen een overleg gestart over de definitieve inrichtingsplannen van de verkeersstructuur die beide gemeenten met elkaar verbindt. Later zal ook overleg plaatsvinden met de andere belanghebbenden die beroep hebben ingediend.

De Ronde Venen

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen betreuren deze uitspraak. In een persbericht stellen zij: “De Raad van State heeft 24 juli  een definitief besluit genomen over het op 3 maart 2016 door de gemeente Uithoorn genomen verkeersbesluit voor het realiseren van een tijdelijke nieuwe inrichting van het dorpscentrum van Uithoorn. Het betreft het gebied bij de Koningin Maximalaan, tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk, in Uithoorn. De uitspraak van de Raad van State betekent dat Uithoorn de bevoegdheid heeft om landbouwverkeer te weren uit het dorpscentrum van Uithoorn. De agrariërs moeten gebruik gaan maken van de route via Vrouwenakker en De Hoef.”

Teleurgesteld

Wethouder Rein Kroon, waarnemend portefeuillehouder Verkeer, gemeente De Ronde Venen: “Als college van B&W zijn we zwaar teleurgesteld over deze uitspraak. Dit is niet in het belang van onze agrarische ondernemers. Het verkeersbesluit betekent namelijk een verbod op landbouwverkeer tussen Uithoorn en De Ronde Venen.” Het verbeteren van de bereikbaarheid van én naar de gemeente is een belangrijk onderdeel in het coalitieakkoord. Het college van B&W betreurt dat alle inzet in de afgelopen jaren om Amstelhoek en De Hoef goed bereikbaar te houden via de Prinses Irenebrug niet tot een positief resultaat heeft geleid voor het landbouwverkeer. De uitspraak heeft geen gevolgen voor het auto- en fietsverkeer. Het college van B&W blijft zich inzetten voor een goede bereikbaarheid van De Ronde Venen via de Prinses Irenebrug en zet het overleg hierover met Uithoorn voort. Het overleg richt zich nu op de door Uithoorn in februari 2019 gepresenteerde nieuwe plannen voor het dorpscentrum van Uithoorn.