Fracties: Meer aandacht voor openbaar groen

Aalsmeer – Dinsdag 31 oktober vergaderden de commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur. In deze oordeelsvormende vergadering kwamen onder andere de Kerkenvisie, moties en amendementen voor de Programmabegroting 2024 en de moties van GroenLinks, de PvdA, Absoluut Aalsmeer en FlorAalsmeer over Schiphol aan de orde.

Plan De Hoeksteen

Doel van het bestemmingsplan Ophelialaan en beeldkwaliteitsplan De Hoeksteen is het bieden van een kader voor de bouw van maximaal 22 woningen en het stellen van eisen aan de vorm, het beeld en de sfeer van de bebouwing en de inrichting van de buitenruimte. Deze bouw is mogelijk door het vertrek van basisschool De Hoeksteen. De fracties werd gevraagd hierover een -voorlopig-  oordeel te geven. Zij waren allen positief en het voorstel gaat als akkoordstuk naar de raadsvergadering van 16 november aanstaande.

Kerkenvisie

Het doel van de Kerkenvisie is het in beeld brengen van de bedreigingen van waardevol religieus erfgoed en het vergroten van het toekomstperspectief van kerken. Dit gebeurt in samenwerking met kerkeigenaren. Alle fracties zijn akkoord, waarbij de VVD speciaal nog aandacht vroeg voor de mogelijkheden voor woningbouw. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 16 november.

Moties en amendementen

In de raadsvergadering van 9 november wordt de Programmabegroting 2024 behandeld. De raad heeft de mogelijkheid de begroting gewijzigd vast te stellen, bijvoorbeeld door het indienen van moties en amendementen. Verschillende partijen maken van die mogelijkheid gebruik. In deze vergadering werden de moties toegelicht en kort besproken.

Het CDA diende ter vergadering een viertal moties in. De eerste motie betreft de uitbreiding van het aantal babbelbankjes. De huidige tien bankjes zijn een groot succes en volgens Participe is er behoefte aan meer bankjes. De tweede motie gaat over het opnemen in de begroting van een jaarlijks budget voor de activiteiten van de Kinderraad. Als derde stelde het CDA het instellen van een evenementenfonds voor en de laatste motie gaat over het onderhoud van het  openbaar groen.

De PvdA en GroenLinks brachten moties in over een plan van aanpak om snel en effectief minimaal 500 alternatieve woningen te realiseren, het in kaart brengen van bestaanszekerheid in Aalsmeer en het klimaatbeleid

FlorAalsmeer lichtte haar motie over het schrappen van het haalbaarheidsonderzoek naar de Drechtdoorsteek en het voorstel om het daarvoor gereserveerde budget toevoegen aan investeringen in het groen. De moties en amendementen komen verder aan de orde bij het bespreken van de Programmabegroting.

Luchtvaartzaken

De moties van GroenLinks en de PvdA en FlorAalsmeer over de bescherming van inwoners tegen overlast van Schiphol en het financieel belasten van Schiphol zijn besproken in een extra raadsvergadering op 2 november en komen nog aan de orde bij het bespreken van de Programmabegroting op 9 november.