Enquête: Evenementen horen bij Aalsmeer!

Aalsmeer – Bij de vaststelling van het evenementenbeleid in 2016 heeft de gemeenteraad middels een motie verzocht om na twee jaar een evaluatie uit te voeren. Uitgangspunt van het evenementenbeleid is een goede balans tussen de pijlers levendigheid, gezelligheid en leefbaarheid enerzijds en veiligheid anderzijds.

De gemeente hecht waarde aan het maatschappelijk belang van evenementen die in Aalsmeer vaak door vrijwilligers worden georganiseerd. De gemeente wil initiatiefnemers en evenementenorganisatoren goed ondersteunen en faciliteren. Tegelijk kunnen evenementen de leefbaarheid in een gebied onder druk zetten en is overlast niet volledig uit te sluiten.

Meer en vaker!

In de evaluatie zijn de vastgestelde uitgangspunten tegen het licht gehouden. Verder is een enquête gehouden onder inwoners in gebieden waar een aantal grote evenementen (in het Centrum en de Hornmeer) zijn. De uitkomst geeft aan dat evenementen bij Aalsmeer horen en vooral moeten blijven plaatsvinden, het mag zelfs wel wat meer/vaker voor velen.

Wel is het zaak de geluidsoverlast, de beperkte bereikbaarheid en voldoende handhaving goed in de gaten te houden. Ook aan de organisatoren van evenementen is gevraagd te reageren op het evenementenbeleid, maar daar zijn bij de gemeente nauwelijks reacties op gekomen.

Meerjarig vergunnen

De ambtelijke organisatie heeft een aantal verbeterpunten uit het in 2016 vastgestelde beleid opgepakt, zoals het toepassen van het risico-analysemode, het afschaffen van de leges, het melden van kleine evenementen, het meerjarig vergunnen en het aanstellen van een evenementen-coördinator. Aan een aantal punten werk de gemeente nog, zoals het vaststellen van het uitvoeringskader, het verfijnen van de interne klachtenprocedure en het ontwikkelen van een formulier voor het digitaal aanvragen van evenementen.

Op basis van de evaluatie is het advies van het college aan de gemeenteraad om het huidige evenementenbeleid de komende vier jaar voort te zetten en verder te optimaliseren. Daarna kan opnieuw een evaluatie plaatsvinden om te bezien of het beleid nog actueel is.