College: “Feestweek in huidige vorm handhaven”

Aalsmeer – Afgelopen jaar heeft de Feestweek Aalsmeer voor de twintigste keer plaatsgevonden op het Praamplein. De gemeente verstrekt hiervoor jaarlijks de benodigde vergunningen. Er is in 2014 voor het eerst formeel bezwaar gemaakt door een ondernemer op de afgifte van de evenementenvergunning. Tijdens het Ronde Tafel Gesprek op 28 augustus heeft de heer N.A. Dames een vraag gesteld aan de gemeenteraad om iets te doen aan de locatie van de feestweek. Het onttrekken van parkeercapaciteit door de feestweek heeft naar zijn zeggen negatieve invloed op zijn omzet.

De gemeenteraad heeft toegezegd hierover met elkaar in gesprek te gaan. Een natuurlijk moment om dit gesprek te voeren, lijkt het beschikbaar komen van de integrale evaluatie van het Aalsmeerse evenementenbeleid. Dit jaar wordt die evaluatie van het evenementenbeleid uitgevoerd en een herziening van dit beleid voorbereid. Gesprekken met organisatoren van evenementen hebben reeds plaatsgevonden. En recent is een digitale enquête uitgevoerd teneinde de mening van de inwoners en ondernemers te peilen. Uit de voorlopige resultaten van de enquête blijkt dat de feestweek en de pramenrace beide zeer populair zijn. De evenementen scoren een waarderingscijfer van respectievelijk 8,48 en 8,72. Het college is met de inwoners van oordeel dat de evenementen feestweek en pramenrace afzonderlijk en samen met alle andere evenementen die tijdens de feestweek worden georganiseerd van grote maatschappelijke waarde zijn voor de Aalsmeerse gemeenschap. Op basis van de gevoerde gesprekken met de besturen van de feestweek en de pramenrace (SPIE) ziet het college onvoldoende aanleiding en alternatieven om het vigerende beleid aan te passen.  Beperking van de omvang van de feestweek in duur en omvang acht het college onwenselijk doordat veel waardevolle sociaal-maatschappelijke evenementen, zoals de ouderenmiddag en de ochtend van de stichting Dag van je Leven, zouden komen te vervallen.

Ook het verplaatsen van de feestweek naar een alternatieve locatie acht het college geen realistische optie. Verplaatsing leidt tot veel extra kosten en het eindigen van (deel)evenementen binnen de feestweek. Ook de continuïteit van het evenement pramenrace komt sterk onder druk te staan. Het college acht dit alles ongewenst en is derhalve van oordeel dat de feestweek het beste in zijn huidige vorm kan worden gehandhaafd. Het college is zich bewust van het feit dat deze evenementen gepaard gaan met enige overlast voor de omgeving. Tegelijkertijd is het college van oordeel dat dit in een dorp als Aalsmeer onvermijdelijk is Het college is uiteraard bereid om in samenspraak met de organisatoren van de feestweek en de pramenrace, omwonenden en ondernemers te zoeken naar mogelijkheden om de onvermijdelijke overlast zo klein mogelijk te laten zijn. “De afgelopen jaren is daar al kritisch naar gekeken, maar wellicht zijn nog waardevolle opties over het hoofd gezien”, aldus het college in haar conclusie.  Wat het college betreft mag de feestweek dus gewoon op het Praamplein blijven, maar uiteraard heeft de gemeenteraad ook zeggenschap in deze. “Deze conclusie kan fungeren als discussienotitie”, besluiten de bestuurders tot slot.

De afronding van de evaluatie van het evenementenbeleid staat  overigens gepland in mei dit jaar.