Centrumvisie uitgesteld!

Aalsmeer – Om het centrum van Aalsmeer levendig en vitaal voor de toekomst te houden heeft het college besloten een nieuwe centrumvisie te ontwikkelen. De centrumvisie legt op hoofdlijnen vast wat ruimtelijk mogelijk is in het kernwinkelgebied van Aalsmeer.

Afgelopen zomer is de conceptvisie vrijgegeven voor inspraak. Veel inwoners en bedrijven hebben gereageerd. Winkeliers-vereniging ‘Meer Aalsmeer’ gaf aan het op een aantal punten niet eens te zijn met de visie. Om tot een gedragen visie te komen heeft het college met de winkeliersvereniging afgesproken dat zij en pandeigenaren zelf aan de slag gaan met een deelvisie voor het centrum. De besluitvorming over de centrumvisie wordt uitgesteld, totdat de winkeliers en pandeigenaren hun deelvisie gereed hebben.

Het college van B&W zal een bestuurlijk standpunt innemen over de inhoud van de deelvisie van de winkeliers en de pandeigenaren. Vervolgens start de gemeente met alle belanghebbenden in het gebied een nieuw participatieproces en wordt een nieuwe inspraakprocedure doorlopen. Het college acht het op dit moment niet doelmatig om de ingediende inspraakreacties van afgelopen zomer te beantwoorden.

De gemeente dankt alle inwoners, ondernemers en winkeliers voor hun waardevolle bijdrage en zal hen informeren over de nieuwe planning.