Maximaal 80 huizen op Stationslocatie

Mijdrecht – Op de Stationslocatie in Mijdrecht kunnen maximaal 80 woningen worden gebouwd, waarvan bijna de helft sociale huurwoningen. Dat blijkt uit de Nota van Uitgangspunten die dinsdag 23 mei door het college van B en W is vastgesteld. De sociale huurwoningen zijn bestemd voor vergunninghouders, inwoners die gebruik willen maken van wonen met zorg, starters en doorstromers. De Nota van Uitgangspunten wordt waarschijnlijk in de gemeenteraad van 29 juni behandeld. Voor de Stationslocatie Mijdrecht is onderzocht of hier woningen voor vergunninghouders en reguliere starters (en andere woningzoekenden) gebouwd kunnen worden. Door de bouw kan de druk op de lokale sociale huurwoningvoorraad verminderen. Daarnaast is onderzocht of op deze locatie een mix met vrijesectorwoningen, een werkfunctie en voorzieningen haalbaar is. Op basis van de uitkomsten is de conclusie dat de ontwikkeling financieel en maatschappelijk haalbaar is.
Bij het onderzoek is gekeken naar de eisen die vanuit de locatie worden gesteld, de wensen vanuit de omgeving, de doelgroepen, soorten woningen en duurzaamheid. Hier is de directe omgeving bij betrokken. In de Nota van Uitgangspunten staat dat de bouw van 80 woningen haalbaar is, waarvan 35 sociale huurwoningen. Van die sociale huurwoningen is 30% bedoeld voor vergunninghouders, 30% voor wonen met zorg, 20% voor reguliere starters en 20% voor reguliere doorstromers. Hiervoor werkt de gemeente samen met GroenWest.

Raad
Het Stationsgebouw en privaatgebouw krijgen deels een publieke functie. De begane grond van het Stationsgebouw krijgt een (semi)openbare functie. Daarnaast mag in het Stationsgebouw, op de verdiepingen, ook gewoond worden. Het college biedt ook een Beeldkwaliteitsplan aan. Hiermee is op voorhand helder welke kwaliteitseisen de gemeente stelt aan de uitstraling van het gebied. Het Beeldkwaliteitsplan geeft richting aan de invulling van de openbare ruimte en de nog uit te werken ontwerpen van de woningen. Met de vaststelling ervan is dit een kader voor de verdere ontwikkeling.
Stemt de gemeenteraad in met het voorstel, dan kan de gemeente van start met de ontwikkeling van de Stationslocatie. Dit betekent dat de aanbestedingsprocedure en bestemmingsplanprocedure van start gaan.