Aankopen Oude Veiling en Fort door gemeente nagenoeg rond

Aalsmeer – De aankoop van De Oude Veiling door de gemeente is zo goed als rond. Het door wethouder Tom Verlaan gevoerde onderhandelingsproces loopt op een einde. Er is een mondelinge overeenkomst, de handtekeningen moeten nog wel worden gezet. De gemeente wil het verenigingsgebouw nieuw leven inblazen in de vorm van een combinatie van commercie en idylle. Er gaat een exploitatiemodel ontwikkeld worden met horeca en met maatschappelijke doeleinden. Bijvoorbeeld, zo verduidelijkte wethouder Gertjan van der Hoeven: Overdag horeca in samenwerking met Ons Tweede Thuis of mensen met een afstand op de arbeidsmarkt als leerstage te werk stellen en invulling gaan geven aan de bovenzalen samen met organisaties en verenigingen middels het organiseren van concerten en activiteiten. Een commerciële ’tent’ met een maatschappelijk randje dus, waarvan uiteraard de kosten en baten in evenwicht moeten zijn. In de raadsvergadering deze maand juni wordt aan de fracties een krediet gevraagd om De Oude Veiling aan te mogen kopen en opdracht te geven een exploitatiemodel te laten maken. De wethouder hoopt snel groen licht te krijgen. “We willen weer reuring in De Oude Veiling brengen.”

Veel gegadigden voor Fort
En de fracties kunnen nog een kredietaanvraag verwachten. Ook de aankoop van Fort Kudelstaart kan in juni een feit worden. Besloten is om het monument conserverend te restaureren, dus niet geheel in ouwe staat terug brengen met alle tierelantijntjes maar ‘gewoon‘ opknappen. Hiervoor krijgt de gemeente voor de helft subsidie van de provincie. Al meer dan veertig partijen hebben zich gemeld om de exploitatie of een deel van de exploitatie op zich te nemen. De gemeente wil in deze een kostenloze exploitatie en dit kan zowel in de vorm van verhuur, erfpacht of verkoop zijn. Er gaat in deze een zorgvuldige procedure gestart worden. “Kijken wat we willen en dan aan wie we het Fort gunnen”, aldus wethouder Jop Kluis in een korte uitleg.

Financieel positief
Ook gezegd tijdens de presentatie van de Lentenota afgelopen maandag 1 juni: Het gaat financieel goed in Aalsmeer, de jaarrekening geeft een positief resultaat, de gemeentelijke lasten worden, met uitzondering van de rioolheffing, slechts verhoogd met een inflatiecorrectie, er gaat geïnvesteerd worden in economie, recreatie en toerisme, voor herinrichting en renovatie van het openbaar groen wordt de komende vier jaar 30 miljoen euro uitgetrokken, sport krijgt volle aandacht in de vorm van de bouw van een vierde sporthal, de aanleg van een kunstgrasveld bij RKDES en het opknappen van drie gymzalen en de gemeente gaat samen met de Atletiekvereniging een scenariostudie maken over de toekomst van de atletiekbaan en dit varieert van op de huidige locatie herstellen, op een nieuwe plek laten verrijzen tot helemaal geen atletiekbaan meer in Aalsmeer. Binnen twee jaar hopen de bestuurders in deze uitsluitsel te kunnen geven.

Foto: Fort Kudelstaart gaat gerestaureerd worden.