Aangepast plan: Ontsluiting Lidl via Stationsweg

Aalsmeer – Begin 2014 heeft Lidl een plan bij de gemeente ingediend voor de bouw van een supermarkt aan de Stationsweg 4-6 (oude Rabobankgebouw). Het bestemmingsplan staat de vestiging van een supermarkt op die locatie toe en de gemeente heeft hiervoor aan Lidl een omgevingsvergunning verleend. Tegen dit besluit is door enkele belanghebbenden beroep aangetekend. Tegelijkertijd is in overleg met Lidl een alternatief plan ontwikkeld dat nu ter inzage gelegd gaat. Het alternatieve plan kent verschillende voordelen ten opzichte van het oorspronkelijke plan: De supermarkt wordt aan de achterzijde van het perceel gebouwd, in plaats van aan de voorkant bij de Stationsweg. De supermarkt wordt groter en dat betekent dat er inpandig bevoorraad kan worden. Dat levert naar verwachting minder geluidshinder voor omwonenden op. De verkeersafwikkeling en bevoorrading gaan in het alternatieve plan via de Stationsweg en niet via de Uiterweg. Het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid van 60 naar 82. Op maandag 18 mei wordt van 19.30 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis op het Raadhuisplein 1. Het college van B&W geeft de concept startnotitie Stationsweg 4-6 (vestiging supermarkt Lidl) vrij voor inspraak vanaf vrijdag 24 april tot en met 5 juni. Dit aangepaste plan voor de vestiging van de supermarkt is in samenspraak met de Lidl tot stand gekomen. Het aangepaste plan heeft naar het oordeel van het college voordelen voor zowel de Lidl als voor de gemeente en haar bewoners. De plannen kunnen digitaal worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of www.aalsmeer.nl. De concept Startnotitie komt ook ter inzage in het gemeentehuis te liggen. Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van belanghebbenden alvorens de Startnotitie voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. De adviezen en reacties kunnen worden gegeven op de bewonersavond van 18 mei en/of ingestuurd worden tot 5 juni. Na de terinzagelegging worden de reacties verwerkt en wordt de concept startnotitie met alle adviezen en inspraakreacties voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.