Onkruidbestrijding: Meer geld nodig!

Aalsmeer – Het landelijke verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijding op verhardingen heeft financiële consequenties voor de gemeente. In 2015 zijn de consequenties van een niet chemische onkruidbestrijding reeds gemeld en aangekondigd als een risico in de Lentenota 2015 en begroting 2016. De ingangsdatum van een verbod op chemische middelen op verhardingen is door de overheid meerdere malen uitgesteld. De definitieve ingangsdatum was lange tijd onzeker. Maar nu is afgelopen 31 maart toch het wijzigingsbesluit gepubliceerd over het ‘verbod’ op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddel buiten de landbouw met onmiddellijke ingang. En dit betekent dat het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen vanaf 31 maart niet meer is toegestaan. De alsnog snelle invoering van deze wettelijke maatregel heeft de gemeente niet voorzien. Tot vorig jaar werd in Aalsmeer volstaan met twee chemische onkruidrondes (spuiten).Er moet nu verplicht een alternatieve werkwijze gehanteerd gaan worden. Deze alternatieve, nietchemische, methode is duurder dan de conventionele chemische methode en kan leiden tot visueel meer onkruid op verharding. In 2016 moeten extra werkgangen worden ingezet door middel van mechanisch borstelen, branden, stomen en/of vegen (of een combinatie daarvan). De extra maatregelen die worden uitgevoerd omvatten onder andere vier borstelrondes en een extra veegronde. Ondanks hogere kosten en extra werkzaamheden kan deze andere methode er toe leiden dat niet kan worden voldaan aan het beeld wat men gewend is. Het structurele beschikbare budget dient te worden verhoogd om te kunnen blijven voldoen aan het gestelde onderhoudsniveau A en B. De werkzaamheden zijn belegd binnen de DVO2 met Meerlanden. Binnen DVO2 is een budget beschikbaar van 326.000 euro voor straatvegen en chemische onkruidbestrijding. De totale kosten voor een alternatieve methode zonder chemische middelen inclusief straatvegen bedraagt 552.000 euro. Dit is berekend volgens de prijsafspraken die contractueel in DVO2 zijn vastgelegd. En dus zal aan de gemeenteraad extra krediet gevraagd moeten worden om Aalsmeer een nette, groene gemeente te laten blijven zijn! Snel uitgerekend, er is een bedrag van 226.000 euro meer nodig. Er komst een voorstel van het college bij de behandeling van de Lentenota