Aankoop Oude Veiling en Fort Kudelstaart in commissievergadering

Aalsmeer – Niet op woensdag, zoals in de krant vermeld, maar vanavond, dinsdag 9 juni, komen de fracties bijeen voor de maandelijkse vergadering van de commissie Ruimte en Economie. Om 20.00 uur vangt onder voorzitterschap van fractievoorzitter Robert van Rijn van de VVD de bijeenkomst aan in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek is welkom en inspreken over onderwerpen op de agenda is mogelijk. Per onderwerp wordt vijftien minuten behandeling genomen. En als dit ‘strakke’ schema vastgehouden wordt, kan om kwart voor elf de hamerslag voor einde vergadering klinken. Allereerst wordt de fracties gevraagd of zij zich kunnen vinden in de aankoop van De Oude Veiling in de Marktstraat. Het college wil graag het pand van cultuurhistorische waarde behouden en hierin een multifunctioneel centrum ontwikkelen voor en door bijzondere doelgroepen. Primair wordt gedacht aan ruimte voor diverse (culturele) activiteiten en het creëren van een (beschutte) werk- leerwerkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Secundair gaat het ook om (commerciële) horeca, educatieve activiteiten (met name taal) en een algemeen aanbod van zalen en ruimte. “Het Centrum kan als cultuurhuis een verzamelcentrum worden voor ontmoeting van de cultuursector en voor laagdrempelige en betaalbare faciliteiten voor (amateur) kunstenaren“, aldus het college in het voorstel. Naar de haalbaarheid van deze invulling en om te kijken hoe de aanloop naar het Centrum gestimuleerd kan worden wordt voorgesteld een onderzoek uit de voeren. Voor de aankoop van De Oude Veiling en het onderzoek naar het inhoudelijke programma wordt een krediet gevraagd van 711.500 euro.

Horeca in Kudelstaart
En de bestuurders hebben nog meer ideeën in petto om meer reuring in de gemeente te brengen. Aan de orde komt namelijk ook het voorstel om het bestemmingsplan ‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297 (hoek Robend) vast te stellen. Het is reeds langere tijd een wens van de raad om in Kudelstaart een kleinschalige en laagdrempelige horecagelegenheid te realiseren. Het plan is om horeca van maximaal 200 vierkante meter te realiseren met vier appartementen op de bovenverdieping. Uitsmijter van de commissievergadering is de aankoop van Fort Kudelstaart. Voor de aankoop is een bedrag nodig van 275.000 euro, voor bouwkundige restauratie 510.000 euro en voor de nog te maken plankosten 125.000 euro. De restauratie willen de bestuurders alleen laten uitvoeren als de provincie voor 50 procent subsidie verstrekt. Doelstelling is benutten van het Fort voor watersportmogelijkheden (‘zeilfort’), meer beleefbaarheid en grotere toegankelijkheid, stimuleren van de watersport in Aalsmeer, behoud van de cultureel historische waarden en vergroten van de werkgelegenheid. Ook deze avond op de agenda: Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aalsmeer-Dorp’ en ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer.

Commissie Maatschappij en Bestuur
Wel ‘gewoon’ op donderdag 11 juni komen de leden van de commissie Maatschappij en Bestuur bijeen voor de maandelijkse vergadering. De aanvang is ook 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en de voorzittershamer wordt ter hand genomen door Wilma Alink-Scheltema van PACT. Het voorkeur scenario voor de realisatie van een trainingshal gekoppeld aan het zwembad in de Hornmeer komt aan de orde, evenals het project ‘De Tuinen van Aalsmeer’. Gesproken wordt tevens over de actualisering grondexploitaties 2014, de jaarstukken van 2014 en de agenda van de Regioraad op 16 juni wordt besproken. De regioraadsleden vanuit Aalsmeer zijn Marlon Kreeft van het CDA en wethouder Jop Kluis (AB). De vergadering is openbaar en wie wil inspreken dient dit te melden bij de griffier, bereikbaar via het centrale telefoonnummer van de gemeente.