VVD wil snel een bestemmingsplan Vinkeveense Plassen

De Ronde Venen – Al vele jaren wordt er gepraat over een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen maar het is er nog niet en dat steekt VVD De Ronde Venen. Veel eigenaren van legakkers verkeren in onzekerheid, wat mag er straks nog wel en wat niet is de vraag. Een vraag die ervoor zorgt dat de investeringen in bijvoorbeeld beschoeiing uitgesteld worden met het risico op het verdwijnen van legakkers tot gevolg.

Er hebben al vele bijeenkomsten en gesprekken plaatsgevonden met eigenaren, inwoners, ondernemers en belangvertegenwoordigers. Zoals in het Rondeveense coalitieakkoord opgenomen staat moet de juiste balans tussen recreatie, natuurbehoud en leefbaarheid gevonden worden. En dat is een opgave op zich. Vooral de verschillen van inzicht over natuur versus recreatie en hieraan gekoppeld de maximale bebouwing op de legakkers versus natuurcompensatie en kosten zijn lastige onderwerpen. Toch hebben velen zich ingespannen om tot een oplossingsrichting te komen”.

Gedeputeerde Staten

“Een belangrijke partij is ook Gedeputeerde Staten van de provincie. Zonder hun goedkeuring kan er geen bestemmingsplan worden vastgesteld. En juist daar lijkt de voortgang nu te stagneren. De Gedeputeerde Statenleden van de coalitiepartijen GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie en de PVDA lijken gemeente De Ronde Venen wat te vergeten en werken niet mee, zo gonst het binnen de gemeente. Eerst de N201 waar na jaren van onderzoek geen besluit genomen is over oplossingen om de leefbaarheid, veiligheid en mobiliteit te verbeteren en nu dit dossier zonder voortgang. Het college van De Ronde Venen heeft recent een brief aan de provincie geschreven met een oproep om uit de impasse te komen.

Bart Richter, fractievoorzitter VVD De Ronde Venen ergert zich mateloos: ”Onze Vinkeveense Plassen zijn prachtig, uniek en moeten behouden worden. Recreatie is belangrijk en zorgt voor de bereidheid om te investeren dus geef ruimte! En vanzelfsprekend in de juiste balans”. Inmiddels heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college om duidelijkheid te krijgen over de actuele stand van zaken en de knelpunten. Wordt vervolgd…”

 Foto: Bart Richter VVD ergert zich mateloos