Rotondes op Kasteleinweg ‘moeilijk te begrijpen’

Aalsmeer – De rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg zijn voor weggebruikers moeilijk te begrijpen, zo luidt de conclusie van DTV Consultants, het bureau dat in opdracht van de gemeente onderzoek heeft gedaan naar de verkeersafwikkeling op de nieuwe weg. Oorzaak, volgens DTV Consultants, is dat de rotondes aanzienlijk afwijken van een ‘reguliere’ verkeerssituatie en de inrichting van de rotondes tekortkomingen kent. Het is bovendien moeilijk voor weggebruikers om waar te nemen wat er van hen wordt verwacht. Doordat de rotondes afwijken en de inrichting niet voldoet, wordt ongewenst verkeersgedrag onvoldoende voorkomen, op sommige punten zelfs uitgelokt en dit leidt tot risicovolle situaties.

Voorrangsituaties en busbaan

Zo is de voorrangssituatie voor fietsverkeer onduidelijk, doordat zij voorrang hebben op de weg, echter niet op de busbaan, terwijl de inrichting (doorlopend rood asfalt) suggereert dat fietsers hier ook voorrang hebben. Gemotoriseerd verkeer verleent niet altijd of te laat voorrang aan fietsers, met name op fietsoversteken met fietsers in twee richtingen. Volgens DTV Consultants wordt er ook (te) hard gereden door auto’s door de vorm van de rotondes en door het ontbreken van snelheidsremmers op plekken waar verkeer de rotondes op- en afrijdt.

Verder wijkt de kleur van de busbaan nauwelijks af van de rijbaan voor het overige verkeer. Het is voor weggebruikers onvoldoende waar te nemen dat het een busbaan is. Om het onderscheid te verduidelijken, stelt DTV Consultants voor de busbaan in groen asfalt uit te voeren, in ieder geval op de eerste paar meters busbaan vanaf de rotondes.

Fundament voldoet niet

Kortom, aldus DTV Consultants, de basis van de rotondes voldoet niet, waardoor weggebruikers niet het gewenste verkeersgedrag vertonen (hoge snelheid, geen voorrang verlenen), wat leidt tot meerdere risicovolle situaties en in sommige gevallen tot ongevallen. De ongevallen die zijn geconstateerd betreffen voornamelijk conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers. Doordat het fundament van de rotondes niet voldoet, is de algemene aanbeveling van DTV Consultants om eerst nader te onderzoeken op welke wijze de rotondes meer in overeenstemming gebracht kunnen worden met de richtlijnen en het verwachtingspatroon van de weggebruikers. Als mogelijke wijzigingen noemt het bureau een keuze maken voor één- of tweerichtings-fietspaden op de rotondes, aanpassen van de vorm van de rotondes bij de Dorpsstraat en Van Cleeffkade, waardoor ze een groter snelheidsremmend effect hebben, en de bus niet langer te laten ingrijpen op de voorrangssituatie.

Maatregelen

Op basis van de bevindingen van DTV Consultants heeft de gemeente zich gebogen over de maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden ter verbetering van de verkeersveiligheid op en rond de rotondes. Zo is het kruisingsvlak op de Witteweg, ter hoogte van de Zwarteweg, zwart gemaakt, zodat de fietsstraat op de juiste manier eindigt en is hier een pijl op de weg geschilderd om de route voor gemotoriseerd verkeer duidelijk(er) te maken. Verder is de gemeente voornemens om twee pijlen op het fietspad aan te brengen bij de oversteken met twee richtingen fietspaden om het voor gemotoriseerd verkeer inzichtelijker te maken dat fietsers van twee kanten kunnen komen en in overleg met Berghoef gaat het aanwezige groen verlaagd worden om het zicht te verbeteren van fietsverkeer dat vanaf de Aalsmeerderbrug komt. De provincie gaat zorgdragen voor aanvullende bebording (let op bus) en attentieverlichting (knipperbollen) om extra aandacht te geven voor fietsers op de rotonde bij de Dorpsstraat.