Meedenken met gemeente over het afvalbeleid

Aalsmeer – Ook voor het college van B&W en de gemeenteraad begint het ‘gewone’ leven weer, het zomerreces is voorbij. En dit betekent onder andere weer vergaderen. Op dinsdag 10 september gaat de raadzaal om 20.00 uur open voor de leden van de commissie Ruimte en Economie. Slechts over één onderwerp wordt oordeelsvormend gepraat: het afvalbeleid. 

Samen met de fracties wil het college kaders vaststellen, die tot doel hebben om inwoners te betrekken bij het maken van de keuze voor een nieuw afvalinzamelsysteem en het afvalbeleid. De inwoners krijgen een adviserende rol in dit traject. Om alle inwoners de mogelijkheid te geven mee te denken wordt een enquete uitgezet op diverse manieren en inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan een verdiepingssessie. Er worden drie (dezelfde) sessies gehouden in Aalsmeer, Oosteinde en Kudelstaart om zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te geven mee te discussiëren. In oktober start de communicatiecampagne en het participatietraject. 

Eind 2019 zal er in een Informatief Overleg een terugkoppeling aan de raad gegeven worden over de resultaten van het participatietraject met de inwoners. Vervolgens wordt in de eerste helft van 2020 een nieuw afvalbeleid aangeboden aan de raad ter vaststelling. Na nieuws over de regionale samenwerking wordt de vergadering besloten met het vragenkwartier.

Right to Challenge

Daarna, vanaf 21.35 uur, wordt plaats gemaakt voor de leden van de commissie Maatschappij en Bestuur. De vergaderingen van deze commissie worden doorgaans gehouden op donderdag, maar vanwege de geringe agendapunten is besloten aan te sluiten op de commissie Ruimte en Economie. 

Tijdens deze vergadering wordt gesproken over de ‘uitdaging’ Right to Challenge, de nota ‘De kracht van Aalsmeer’ en over de nieuwbouw van Windsurfclub Aalsmeer op het Surfeiland. Na nog een vragenkwartier wordt, als de vergadering volgens de tijdsplanning verloopt, om 22.30 uur afgesloten. Belangstellenden zijn welkom tijdens beide vergaderingen om op de publieke tribune plaats te nemen. Inspreken kan alleen na vooraf aanmelding bij de griffier.