Inloop structuurvisie Uiterweg

Aalsmeer – De (ontwerp)structuurvisie Uiterweg ligt tot 19 december ter inzage in het gemeente. De structuurvisie geeft aan hoe het gebied zich de komende tijd kan ontwikkelen.  De ontwikkelingen zijn echter afhankelijk van particulier initiatief en worden daarom waarschijnlijk perceel voor perceel opgepakt. De rol van de gemeente is het zoveel mogelijk stimuleren van deze gewenste particuliere initiatieven. Een nieuwe visie op het gebied is noodzakelijk, omdat het unieke en aantrekkelijke landschap onder druk staat. De trekheestercultuur verdwijnt, zodat nieuwe bestemmingen voor voormalige agrarische gronden moeten worden gevonden. Ook de watersportsector staat onder druk door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Om te kunnen overleven moeten ook de jachthavens zichzelf opnieuw uitvinden. In verschillende studies naar de toekomst van het gebied als waterrecreatiegebied is aangegeven dat er kansen liggen op het gebied van verblijfsrecreatie. Het in de structuurvisie geschetste perspectief sluit hierbij aan. De rol van de gemeente is ondersteunend. Vanavond, dinsdag 2 december, wordt een inloop/informatieavond georganiseerd in het gemeentehuis vanaf 19.30 uur. Reacties kunnen gestuurd worden aan de gemeenteraad van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v ontwerpstructuurvisie Uiterweg. Een email sturen kan ook: info@aalsmeer.nl. Na de inspraakperiode worden de reacties verwerkt en wordt de ontwerpstructuurvisie met alle inspraakreacties ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.