Start Masterplan Energie voor Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Met de ‘Startconferentie Masterplan Energie Aalsmeer’ is de ontwikkeling opgestart van een Masterplan Energie voor Aalsmeer en Kudelstaart. Het plan stippelt de route uit om onafhankelijk te worden van fossiele brandstof. Een groep van zestig deelnemers van verschillende bedrijven, organisaties, inwoners en de gemeente maakten in het Flower Art Museum een gezamenlijke start om het Masterplan Energie in de komende maanden verder uit te werken. “Het masterplan is feitelijk een routekaart naar het fossielvrij worden in 2050, wat een opgave is uit het Klimaatakkoord”, zegt wethouder Willem Kikkert. Samen met zeven anderen maakt hij deel uit van de zogenoemde ‘Vliegwielgroep’ die de startbijeenkomst heeft georganiseerd. 

Samenwerking  

Na de opening door kinderburgemeester Vera Keessen, die vanuit de kinderraad met het onderwerp energie bezig is, luisterden deelnemers naar presentaties over de uitstoot van broeikasgassen in Aalsmeer en de stappen om het Masterplan gezamenlijk te ontwikkelen. De zestig deelnemers die met elkaar aan het plan werken zijn mensen uit het bedrijfsleven zoals de Greenport en de winkeliersvereniging, maatschappelijke organisaties, zoals Participe, woningcorporatie Eigen Haard en Huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart, en partijen zoals de netbeheerder, buurgemeenten, en bewonersinitiatieven. Ook gemeenteraadsleden deden mee.

Iedereen moet mee kunnen doen

Deelnemers werkten thema’s uit waaraan in volgende bijeenkomsten gewerkt wordt: elektriciteit, mobiliteit en logistiek, warmte en koude, bewoners en bedrijven op weg, en een ‘open hoek’ voor overige thema’s. Eén punt werd door veel aanwezige deelnemers genoemd en beaamd: iedereen in Aalsmeer en Kudelstaart moet mee kunnen doen met de energietransitie. Ook mensen die minder te besteden hebben.  “Aalsmeer wil fossiel onafhankelijk zijn in 2050. Dat is een grote opgave, die we alleen kunnen invullen als we dat met elkaar doen. Daarvoor moet je een masterplan hebben”, zegt Stefanie Miltenburg, hoofd Public Affairs bij Royal FloraHolland.

Serie bijeenkomsten 

De Startconferentie was de eerste bijeenkomst van het traject om het Masterplan Energie gezamenlijk te ontwikkelen. Hierna volgen twee werkateliers waarin de thema’s verder uitgewerkt worden, zoveel mogelijk in concrete stappen, doelen en projecten. Een kleinere groep experts vanuit bijvoorbeeld de netbeheerder, provincie, bedrijfsleven en gemeente komt twee keer bij elkaar om overzicht te houden op het geheel van de plannen en de haalbaarheid daarvan. En in september vindt een Transitie Café plaats waarin een eerste versie van het Masterplan gedeeld wordt met een grotere groep deelnemers, die het kunnen aanvullen en aanscherpen. 

Dynamisch document

Het Masterplan Energie met routekaart en uitvoeringsprogramma wordt begin 2025 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. “Maar het is natuurlijk een levend dynamisch document”, voegt wethouder Kikkert daaraan toe. “We ontwikkelen acties voor de lange en korte termijn, maar sturen tussendoor steeds weer bij.”

Foto: De ‘Vliegwielgroep’ die de startbijeenkomst heeft georganiseerd. V.l.n.r.: Wethouder Willem Kikkert, Jaap Overbeek (werkgroep Aalsmeer Fossielvrij), Anke van der Veen (Participe), Kees Buskermolen (Nieuw Aalsmeer), Stefanie Miltenburg (Royal FloraHolland), Ronald van den Breevaart (Greenport Aalsmeer) en Wim de Waard (Eigen Haard). Niet op de foto, wel lid van de ‘Vliegwielgroep’, Bob IJpelaar (Nieuw Ondernemend Aalsmeer). Foto: Gemeente Aalsmeer