Snel antwoord college over schaatsen op natuurijs

De Ronde Venen – Het kan dus wel, Raadsvragen snel beantwoorden. Dinsdag 9 februari jl. stelde Coos Brouwer namens het CDA vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over hoe het zat met de veiligheidsmaatregelen in verband met de te verwachtte drukte met schaatsen op natuurijs. Onze redactie publiceerde deze vragen op internet met een korte voetnoot: ‘Hebben deze vragen wel zin, gezien het feit dat Raadsvragen nooit binnen drie en soms nog meer weken worden beantwoord. Maar wat schets ieders verbazing… twee dagen later komen de antwoorden binnen. Het college schrijft:

“De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over schaatsen op natuurijs en veiligheid. Met deze informatienota beantwoorden wij deze vragen. Het CDA licht toe dat zij het schaatsen een warm hart toedraagt. Het draagt bij tot verbroedering, maar is ook een prettige vrijetijdsbesteding op deze winterse dagen. Onze waterrijke gemeente trekt in een natuurijsperiode enorm veel schaatsers aan uit de wijde omtrek, die in het verleden veelal deelnamen aan één of meerdere toertochten georganiseerd door onze lokale ijs- en schaatsverenigingen.
Het grote voordeel van gecoördineerde en georganiseerde tochten is dat er wordt toegezien op een veilige route met betrouwbaar ijs van voldoende dikte én ook dat er de organisatoren erop toegezien dat het verkeer in goede banen wordt geleid en er voldoende parkeergelegenheid is. Vanwege Covid- 19 zijn dergelijke toertochten nu niet toegestaan en daarmee valt dus ook het veilige en georganiseerde karakter van het schaatsen op natuurijs weg.
In het kader hiervan heeft het CDA de onderstaande vragen over dit onderwerp. De vragen zijn mede ingegeven vanwege de chaotische verkeerssituatie die in de vorige natuurijsperiode ontstond rondom de Botshol, Waverhoek en diverse andere plekken in onze gemeente.

Kernboodschap

Vraag 1:

Is de gemeente De Ronde Venen in het bezit van een schaats protocol, dan wel bent u voornemens zon protocol te (laten) opstellen i.v.m. de Covid-19 situatie? Graag zien we een antwoord tegemoet.

Antwoord:
Wij hebben een inventarisatie gemaakt van locaties waar schaatsdrukte te verwachten valt. Daar waar excessen ontstaan zullen BOA’s en politie indien nodig optreden. Gelet op de oproep om zoveel mogelijk in de eigen buurt / wijk te gaan schaatsen, is de verwachting dat de druk breed verspreid zal zijn en er iedereen veel schaatsplezier zal beleven. Schaatsen en het weer (temperatuur) zorgen ervoor dat men in beweging blijft en men zich over het algemeen aan de 1,5 meter regel zal conformeren.

Vraag 2:

Indien blijkt dat er (ondanks de Covid-19 situatie) wel schaatstochten mogen worden georganiseerd, hoe worden auto’s/schaatsers in goede banen geleid en hoe wordt de veilige verkeerssituatie geborgd zodat er niet overal auto’s geparkeerd staan ?

Antwoord:

Onze informatie is dat er geen schaatstochten worden georganiseerd.

Vraag 3:

Is er nagedacht over het inzetten van verkeersregelaars en het afsluiten van wegen zoals dit deze zomer ook gebeurde rondom de Vinkeveense plassen? Dit mede n.a.v. de komst van schaatsers, die voornemens zijn in ongeorganiseerd verband te gaan schaatsen.

Antwoord:

De Ronde Venen is een waterrijk gebied. Omdat er geen toertochten georganiseerd worden met een daarbij behorend startpunt is de verwachting dat men op veel willekeurige plekken zal starten. Hierdoor zal het naar verwachting qua parkeerdruk niet excessief worden. Inwoners worden ook opgeroepen om zoveel mogelijk in hun eigen buurt / wijk te gaan schaatsen. Áls er een verkeersmaatregel genomen zou moeten worden (hetgeen nu in overweging is) is er 1 denkbaar ten aanzien van Botshol. Dit is dan het instellen van eenrichtingsverkeer op de op Bostholsedwarsweg. Hierbij zullen dan verkeersregelaars ingezet worden.

Vraag 4 :

Als dit niet het geval is, bent u voornemens om invulling te geven aan het gestelde in vraag 3? –

Vraag 5:

En als u wel voornemens bent om invulling te geven aan het gestelde in vraag 3 wanneer wordt hierover dan vroegtijdig gecommuniceerd met onze inwoners en schaatsliefhebbers van elders?

Antwoord:
Zo spoedig mogelijk.

Redactie: en nu het weekend afwachten